تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

خوشه بندي داده هاي خط سير با استفاده از توسعه الگوريتم PSO

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ, رحيم علي عباسپور
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar,
نام دانشجو : هانيه جعفرزاده هنجني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

بهبود حل مسئله تخصيص مدارس با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري ژنتيك، زنبور و انبوه ذرات

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, رحيم علي عباسپور, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : حامد زيبائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

بهينه سازي مسير گردشگري با استفاده از الگوريتم NSGA II و نظريه فازي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, پرهام پهلواني, محمد طالعي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , Mohammad Taleai
نام دانشجو : سجاد انصاري فرخد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

بهبود حل مسئله مكان يابي و تخصيص مكاني با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري مطالعه موردي اسكان موقت بعد از زلزله

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, رحيم علي عباسپور, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : برهم قادرپور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

توسعه يك مدل عامل مبنا براي بررسي گسترش بيماري مالاريا

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, فرهاد حسينعلي, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : نويد مهدي زاده قراخانلو

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بهينه سازي مسير جمع آوري زباله هاي جامد شهري با استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, حسين آقامحمدي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : امين شعباني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بكارگيري عامل و الگوريتمهاي فرا ابتكاري در برنامه ريزي اشتراك سواري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, حسين آقامحمدي, محمدرضا ملك
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : پريسا بهمني سنگ چيني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ارزيابي عملكرد پارامترهاي موثر بر دقت يك شبكه عصبي مصنوعي براي مدلسازي گسترش بيماري مالاريا

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, رحيم علي عباسپور, محمد طالعي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , Mohammad Taleai
نام دانشجو : ربابه احمدپوركچو

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

مكانيابي و تخصيص مراكز اورژانس شهري با رويكرد بهينه سازي چند هدفه

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, فريد كريمي پور, محمد طالعي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , Mohammad Taleai
نام دانشجو : مهرداد كاوه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

تحليل تغييرپذيري مكاني سريهاي زماني اقليمي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, يزدان عامريان, محمودرضا دلاور, پرويز ضياييان, مسعود ورشوساز, يزدان عامريان
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Yazdan Amerian, , , Masood Varshosaz, Yazdan Amerian
نام دانشجو : محمد عرب اميري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

مدلسازي توسعه حمل و نقل گرا با استفاده از تحليل هاي مكاني و فناوري عامل

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, فرشاد نوريان, فرهاد حسينعلي, عباس عليمحمدي سراب, ياسر مقصودي مهراني, علي ادريسي, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Yasser Maghsoudi Mehrani, Ali Edrisi, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : حميد مطيعيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

توسعه سامانه هاي چند عامله هوشمند براي حل مسائل مكاني مبتني بر يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ, علي محمدزاده, فرزانه عبدالهي, كامبيز بديع, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar, Ali Mohammadzadeh, , , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : محمد اصلاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

برنامه ريزي سفر براي توريسم با استفاده از بهينه سازي چند هدفه فازي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, حسين آقامحمدي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : فرشاد كريميان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

مدلسازي رشد شهري با استفاده از عامل هاي خصوصي و شهرداري بر پايه نظريه بازي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, مهدي فرنقي, فريد كريمي پور, مهدي فرنقي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mahdi Farnaghi, , Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : وحيد غلامي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

مقايسه كارايي انواع جستجوي محلي در الگوريتم فراابتكاري مورچه ( مطالعه موردي: سرويس دهي به مشتريان با چند نوع كالا)

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, رحيم علي عباسپور, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : كاظم كاظمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

مدلسازي توسعه شهري با استفاده از عامل و تئوري بازي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, مهدي فرنقي, فرهاد حسينعلي, حسين آقامحمدي, مهدي فرنقي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mahdi Farnaghi, Farhad Hosseinali, , Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : فرناز كاوياري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

مدلسازي تغييرات طرح سيال شهري با استفاده از عامل

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, فرهاد حسينعلي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Farhad Hosseinali, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سمانه واعظي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

مقايسه كارايي چند روش فراابتكاري در بهينه سازي مسئله دريافت و تحويل محموله هاي پستي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, مهدي فرنقي, فرشاد حكيم پور, مهدي فرنقي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mahdi Farnaghi, Farshad Hakimpor, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : كوثر كبيري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

بهينه سازي جريان كلي ترافيك شهري با استفاده از روش عامل مبنا و فرمون معكوس

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, فرشاد حكيم پور, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Farshad Hakimpor, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : مجتبي داودي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

تخصيص بهينه آب به محصولات كشاورزي با استفاده از عامل و الگوريتم هاي فراابتكاري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, فريد كريمي پور, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Farid Karimipor, Mohammad Karimi
نام دانشجو : بهرام سعيديان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

توسعه و ارزيابي الگوريتم NSGA-II جهت مكان يابي شعب بانكها

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, مهدي فرنقي, مهدي فرنقي, فريد كريمي پور
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mahdi Farnaghi, Mahdi Farnaghi, Farid Karimipor
نام دانشجو : رحمان رسولي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

توسعه يك سيستم توصيه گر مبتني بر داده كاوي قيمت املاك براي خريد و فروش املاك

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, محمد كريمي, فرشاد حكيم پور
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi, Farshad Hakimpor
نام دانشجو : نويد غضنفري نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

مقايسه الگوريتم هاي MOACO و NSGA-II جهت مسير يابي چند هدفه در شبكه حمل و نقل چند ساختي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, فريد كريمي پور, محمد كريمي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : حامد فاروقي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

تخصيص بهينه فضاي كتابخانه به انواع كتاب با استفاده از الگوريتم هاي استعماري، فاخته و زنبور

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, فريد كريمي پور, محمد كريمي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : هوشمند مرادويسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

مسير يابي با استفاده از داده كاوي داده هاي ترافيك و الگوريتم فرا ابتكاري زنبور عسل

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, فريد كريمي پور, مهدي فرنقي, مهدي فرنقي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mahdi Farnaghi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : معين رئيسي رودباري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

Integration of particle swarm optimization and agent based modeling in evaluation simulation

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi
نام دانشجو : پيام محمودي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۱

Location- Allocation using bee colony optimization (ABC) algorithm:A case study based on schools of Enschede

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهدي باريكاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بهينه يابي مكاني پايلوت هاي زيست انرژي با رويكرد فرا ابتكاري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, علي منصوريان, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, محمد طالعي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Ali Mansourian, Mohammad Taleai, , Mohammad Taleai
نام دانشجو : هيراد كريمي گلپايگاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و توسعه مدل داده مكاني كاداستر زمانمند

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, محمد طالعي
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , Mohammad Taleai
نام دانشجو : ريحانه نعمت اللهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

مدلسازي عامل مبناي رفتار ملخ صحرايي در تخريب محصولات كشاورزي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, محمد كريمي, مسعود خيرخواه, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : اميد مهرعليان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

مسير يابي بهينه در شبكه هاي شهري با استفاده از الگوهاي ترافيكي و داده هاي آني

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمد كريمي, فريد كريمي پور, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مجتبي خزائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

مدلسازي اثرات كالبدي تغيير كاربريهاي شهري با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي و تحليل هاي مكاني

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, مجيد همراه, فرشاد نوريان, فرزانه عبداللهي, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, مسعود ورشوساز, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , , , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Masood Varshosaz, Mohammad Karimi
نام دانشجو : زهره معصومي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

داده كاوي مسير با توسعه روش خوشه بنديFCM

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, فريد كريمي پور, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : زاهده ايزكيان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تخصيص بهينه گروه هاي امداد و نجات به مناطق زلزله زده بر اساس مدلسازي فازي اميد زنده ماني

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, فرشاد حكيم پور, ابوالقاسم صادقي نياركي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : حامد رنجبران

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارزيابي كارايي الگوريتم زنبور عسل در حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, علي منصوريان, فرشاد حكيم پور, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Ali Mansourian, , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : امين سيف

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

داده كاوي مكاني زماني بيماري مالاريا

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, پرويز ضياييان, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : آرمين احمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

مدلسازي اثرات تغييرات كاربري هاي شهري با استفاده از عامل تصميم گير

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, فرشاد حكيم پور, محمد كريمي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : محمدحسين عسگري مهرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲

توسعه يك روش مكانمند پويا براي بهينه سازي تخصيص مصدومان زلزله به مراكز خدماتي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, محمد طالعي, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي, فرزانه عبدالهي, كامبد اميني حسيني
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Taleai, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi, ,
نام دانشجو : حسين آقا محمدي زنجير آباد

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

ارائه يك مدل عامل مبنا براي مسير يابي پويا و هدايت ترافيك شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, عليرضا وفايي نژاد, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : نيما كارخانه

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

شبيه سازي عامل مبنا براي كمك به مديريت كنترل آتش سوزي جنگل

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, رضا خيرالدين, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : بهنام چمني تكلداني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

طراحي و پياده سازي يك سيستم توصيه گر تحت وب براي خريداران املاك

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي منصوريان, محمودرضا دلاور, محمد كريمي
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Ali Mansourian, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : زهرا اكبري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

طراحي و پياده سازي يك سيستم براي تخصيص كاربري اراضي در سطح منطقه اي

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, محمد كريمي
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهدي حيدري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

طراحي و پياده سازي يك سيستم براي مدلسازي تغيير كاربري اراضي شهري

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, پرويز ضياييان, محمد كريمي
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مريم حسيني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

مدلسازي مكاني اثرات متقابل تغيير كاربري هاي شهري مربوط به كميسيون ماده 5

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : عليرضا خداداديان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

جايابي و تخصيص فضاي داخلي ساختمان با استفاده از الگوريتم هاي هوش محاسباتي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, علي منصوريان, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Ali Mansourian, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : حميد مطيعيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

پياده سازي يك سيستم جهت مسيريابي با استفاده از داده هاي لحظه اي و گذشته ترافيك

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : احيد نعيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

مقايسه قابليتهاي الگوريتم هاي هوش محاسباتي در حل مسئله مكان يابي مراكز خدمات شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : حسين شورورزي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

مقايسه الگوريتم هاي هوش جمعي جهت تخصيص اماكن اسكان موقت در زمان زمين لرزه

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : گلبرگ كامروز خدايار

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

طراحي و ارزيابي سيستم استنتاجگر فازي جهت تهيه نقشه پتانسيل معدني

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, محمد طالعي, محمد طالعي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Mohammad Taleai
نام دانشجو : ساناز علائي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

مدل سازي عامل مبنا جهت بررسي رشد سكونتگاه هاي غير رسمي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : جليل جعفري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

توسعه و بهبود مدل اتوماتاي سلولي فازي جهت مدلسازي رشد سكونت گاه هاي شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, محمدرضا ملك, محمد طالعي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Mohammad Reza Malek, Mohammad Taleai
نام دانشجو : مريم مرادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

بررسي و ارزيابي الگوريتم هاي مونت كارلو و شبكه هاي عصبي براي پيش بيني آلودگي هوا در محيط يك سيستم اطلاعات مكاني زمانمند

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : فاطمه السادات هاشمي قهدريجاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

بكارگيري تئوري فازي در سيستم هاي خبره مكاني براي آمايش سرزمين

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : علي انصاري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

مدلسازي هوشمند سيستم حمل و نقل شهري توسط عامل

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Reza Malek, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمد آخوندي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

مدل سازي گسترش بيماري هاي واگير با استفاده از عامل ( نمونه موردي بيماري مالاريا )

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : احمد جيريائي شراهي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

طراحي و پياده سازي يك سرويس پردازش مكاني وب مبنا براي شبكه هاي چند ساختي

نام اساتید: علي منصوريان, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, محمد كريمي
Ali Mansourian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سيدمرسل قوامي

تاریخ:

بررسي تحليلي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : رضا بياباني اردكاني

تاریخ:

مديريت شبكه آبياري سدها با استفاده از آناليزهاي مكاني GIS

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : ابوالقاسم چهرقاني

تاریخ:

تحليل مكاني مناسب جهت احداث سد با استفاده از GIS

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : احمد سيفي مستان آباد

تاریخ:

مكان يابي مجتمع هاي خدماتي رفاهي وزارت راه و ترابري به كمك GIS

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : فاطمه مهدي پور

تاریخ:

طراحي شبكه گازرساني شهري به كمك GIS

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : رضا نورجو

تاریخ:

مدل كردن مكاني -زماني توسعه شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : مجيد پوينده

تاریخ:

طراحي و توسعه يك پايگاه داده چند كاربره مكاني

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, مجيد همراه
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo,
نام دانشجو : جواد صابريان

تاریخ:

طراحي و توسعه يك سيستم خبره مكاني براي طرح تفضيلي ديناميك

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : حميد حيدري

تاریخ:

توسعه يك سيستم حامي تصميم گيري مكاني براي آمايش منطقه اي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : مهرنوش بختياري فر

تاریخ:

توسعه مدل تصميم گيري مبتني برGIS جهت ارزيابي سازگاري كاربري هاي شهري در مقياس همسايگي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : شهرام محمدحسينيان

تاریخ:

ارتقاي تعامل جوامع اطلاعات جغرافيايي با زير ساختار داده هاي مكاني از طريق حذف تفاوتهاي مفهومي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, رجبي فرد
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo,
نام دانشجو : غلامرضا فلاحي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك سيستم حامي تصميم گيري مبتني بر GIS به منظور طراحي كاربري املاك شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمد طالعي

تاریخ:

استفاده ازMobile GIS در تسهيل مديريت شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, علي منصوريان
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Ali Mansourian
نام دانشجو : هدي تهامي

تاریخ:

ارزيابيs.norm وt.norm فازي جهت شبيه سازي روابط توپولوژيك در محيط GIS

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : دامون مولائي

تاریخ:

تصميم گيري مكاني براي مديريت ترافيك و حمل و نقل چند گانه شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : علي شيرزادي بابكان

تاریخ:

برنامه ريزي كنترل بيماريها با استفاده از تحليل هاي مكاني

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمدرضا اذرمهر

تاریخ:

توسعه روشهاي تصميم گيري چند معياره مكاني براي تعيين كاربري و پوشش مطلوب سرزمين

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, 0 شريفي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo,
نام دانشجو : محمد كريمي

تاریخ:

استفاده ازMCPM فازي جهت كنترل يك عامل با توجه به روابط توپولوژيك در يكGIS استنتاجگر

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, علي اكبر آبكار
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : روزبه شاد

تاریخ:

طراحي و ايجاد وب سرويس مكاني سه بعدي بر اساس فعاليت هاي OGC

نام اساتید: علي منصوريان, محمدسعدي مسگري سقزلو
Ali Mansourian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : مرتضي منصوري

تاریخ:

طراحي و ايجاد يك وب سرويس خلاصه سازي نقشه

نام اساتید: علي منصوريان, محمدسعدي مسگري سقزلو
Ali Mansourian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : بهنام تشيع

تاریخ:

ارزيابي مدل هاي تصميم گيري چند معياري براي حل مسائل مكاني راه

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Karimi
نام دانشجو : عدنان رستمي

تاریخ:

طراحي و توسعه يك سيستم هشدار مكاني دانش پايه با استفاده از Sensor web مطالعه موردي:سيستم هشدار سيل

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : مهدي يوسفي نژاد

تاریخ:

توسعه يك مدل عامل مبنا به منظور تخصيص كاربري هاي شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمدرضا قانعي

تاریخ:

توسعه CA با استفاده از نظريه فازي براي مدلسازي پروسه هاي مكاني

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Reza Malek, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : نازنين عبدالقادري بوكاني

تاریخ:

خوشه بندي خط سير با استفاده از روشهاي كاهش بعد و تلفيق معيارهاي شباهت

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, روبرت ويبل
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Robert Weibel
نام دانشجو : زاهده ايزكيان

تاریخ:

تخصيص بهينه منابع آب با استفاده از سيستمهاي چند عامله مكاني

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, علي اكبر متكان
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Aliakbar Matkan
نام دانشجو : امين حسيني اصل

تاریخ:

پيش بيني ذخاير مخازن آب با استفاده از روشهاي هوش محاسباتي در محيط GIS

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : حسين شورورزي

تاریخ:

به كارگيري عامل و الگوريتم هاي فراابتكاري در اشتراك گذاري تاكسي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : وحيد هاشمي

تاریخ:

استفاده از داده كاوي و بهينه سازي مكاني براي چيدمان قفسه هاي فروشگاهي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : سعيد كامراني

تاریخ:

برنامه ريزي مكاني دريافت و تحويل كالا با استفاده از فناوري عامل

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : پويا محمدي كزج

تاریخ:

مسيريابي چند ساختي با استفاده از روش انبوه ذرات ارتقا يافته

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : پرستو افراسيابي

تاریخ:

برنامه ريزي سرويس مدارس با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري ژنتيك و مورچه

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : اسو ويسي

تاریخ:

بهينه سازي دريافت و تحويل كالا در محيط شهري با الگوريتم هاي فراابتكاري با لحاظ نمودن پارامترهاي محيطي- مكاني

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : آرش فتحي

تاریخ:

برنامه ريزي اشتراك تاكسي هاي با ظرفيت متفاوت با استفاده از يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : علي اميني باغ

تاریخ:

مديريت بهينه ناوگان تاكسي با استفاده از يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : انسيه جواهريان پور