از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده رياضي