مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: مسجدجامعی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mmjamei@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۷۱۲۵۳۴۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadMasjed-Jamei

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش: ریاضی کاربردی

واحد سازمانی: ریاضی