بررسي موردي 12 روش مختلف درون يابي

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : زهرا صادقي گندماني

درون يابي هويت و كاربرد آن در انتگرال گيري عددي

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : سيما نراقي

درون يابي توابع و كاربرد آن در نظريه تقريب

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : پريسا سليمي صومعه

روش هاي انتگرال گيري عددي و كاربرد آن در حل معادلات انتگرال

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : مژگان جعفري خلفلو

انتگرال گيري عددي

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : مهرانگيز مصطفي درو

درون يابي بيرخف و كاربرد آن در انتگرال گيري

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : منيژه علي محمدي

روشهاي شبه مونت كارلو براي انتگرال گيري عددي از سري هاي چند متغيره

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : مينا كريمي

يكديدگاه جديد براي مشتق گيري و انتگرال گيري عددي

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : زهرا توحيدلو

پيرامون روشهاي درونيابي گويا

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : الهه بامداد