تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

تعميمي از درونيابي لاگرانژ و كاربردهاي آن

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, عظيم امين عطايي, احد ملك زاده
Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Azim Aminataei, Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : زهرا معلمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

رده هاي جديدي از q- چند جمله اي هاي متعامد متناهي و ويژگي هاي آنها

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, كاراكدو ايوان اريا, محمود هادي زاده يزدي, علي ذاكري, اسماعيل بابليان, جليل رشيدي نيا, عبدالرضا سياره
Mohammad Masjedjamee, Carracedo Ivanarea, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Ali Zakeri, , , Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : فاطمه سليمان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

دسته معادلات ديفرانسيل معمولي كه جواب حاصل از آنها متعامد است .

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي, محسن شاهرضايي
Mohammad Masjedjamee, Azim Aminataei, Azim Aminataei,
نام دانشجو : علي صيدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

تعميم توزيع t-student و فيشر F و كاربردهاي آن در نظريه نمونه گيري

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, جليل رشيدي نيا, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Mohammad Masjedjamee, , Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : امين فقيه

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

كاربرد چند جمله اي هاي متعامد كلاسيك در محاسبه ي معكوس تبديلات انتگرالي

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, علي ذاكري, علي ذاكري
Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : محمد رضاقلي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

انتگرال گيري عددي گاوس- رادو و كاربردها

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي, محسن شاهرضايي
Mohammad Masjedjamee, Azim Aminataei, Azim Aminataei,
نام دانشجو : فاطمه هنرورنظري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

چندجمله اي هاي فوق هندسي متعامد متناهي و كاربرد آن ها در فرمول هاي انتگرال گيري عددي

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي, محسن شاهرضايي
Mohammad Masjedjamee, Azim Aminataei, Azim Aminataei,
نام دانشجو : اكرم مداحيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

يك توسيع دو متغيره از چند جمله اي هاي برنولي و كاربردهاي آن

نام اساتید: سيدمقتدي هاشمي پرست, عظيم امين عطايي, شعبان قلندرزاده, جليل رشيدي نيا, اسماعيل بابليان, محمد مسجد جامعي
Seyed Moghtada Hashemiparast, Azim Aminataei, Shaban Ghalandarzadeh, , , Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : محمدرضا بيكي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

محاسبه انتگرال گيري عددي از نوع گاوسي با گره هاي چند گانه

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, علي ذاكري, علي ذاكري
Mohammad Masjedjamee, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : نگين رضواني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

انتگرال گيري وزني از توابع دوره اي روي محور حقيقي

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, علي ذاكري, علي ذاكري
Mohammad Masjedjamee, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : نگار درستكار

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

چند جمله اي هاي متعامد چندگانه و كاربردهاي آن

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, علي ذاكري, علي ذاكري
Mohammad Masjedjamee, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : ساحل رشنوئي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

پيرامون چند جمله اي هاي متعامد غربال شده

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, فريده قريشي, فريده قريشي
Mohammad Masjedjamee, Farideh Ghoreishi, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : طاهره قيومي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

پيرامون بعضي از قضاياي Bailey مربوط به توابع فوق هندسي و كاربردهاي آن

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, فريده قريشي, فريده قريشي
Mohammad Masjedjamee, Farideh Ghoreishi, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : رويا قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۷

پيرامون چند جمله اي هاي متعامد كلاسيك گسسته و كاربرد انها

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Mohammad Masjedjamee, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : طاهره آذر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

كاربرد روش هاي انتگرال گيري عددي در حل بعضي از معادلات سهموي شكل

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Mohammad Masjedjamee, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : فاطمه ميرزائي گسكرئي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

دنباله اي نمايي دو متعامد با تابع وزن( exp(ax2+ibx روي محور حقيقي و يك دنباله از توابع مثلثاتي متعامد

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, علي ذاكري, علي ذاكري
Mohammad Masjedjamee, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : پروين نظري پيشخاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

معرفي يك بسط تابعي براي تابع هاي تحليلي و زير كلاس هاي آن

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, علي ذاكري, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Mohammad Masjedjamee, Ali Zakeri, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : رامين پورخانعلي كودهي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

توابع فوق هندسي و q - توسيع هاي آن

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : فاطمه بوتيمار

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱

كاربرد روش اختلال هموتوپي براي مسائل مقدار اوليه كسري

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : زينب چيستان آسيابري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

كران هاي خطا در انتگرال گيري عددي

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : فاطمه سليمان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

انتگرال گيري عددي با استفاده از مشتقات تابع

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : مرجان صادقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

بررسي روش انتگرال گيري عددي Gauss-Kronrod

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : ساناز پناهي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

بررسي انتگرال گيري عددي Gauss-Turan

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : سوده فخر آور

تاریخ:

تاثير عملگرهاي خطي روي فرمولهاي درونيابي

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : مريم مشهدي جعفر شيرازي

تاریخ:

تعميم قضاياي مربوط به جمع بندي كلاسيك سري هاي فوق هندسي 2F1و 3F2

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : رقيه موصلي

تاریخ:

تبديلات كوشي اسكولميچ

The cauchy-schlomilch transformation

نام اساتید: محمد مسجد جامعي
Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : حسين شجيراتي

تاریخ:

پيرامون بهترين تقريب هاي يكنواخت

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, زهرا معلمي
Mohammad Masjedjamee, Zahra Moalemi
نام دانشجو : الهام زارع مهرجردي

تاریخ:

نقش ثابت ها و توابع لبگ در درونيابي ها

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, زهرا معلمي
Mohammad Masjedjamee, Zahra Moalemi
نام دانشجو : الهام قارلقي

تاریخ:

چندجمله اي هاي متعامد استثنايي

نام اساتید: محمد مسجد جامعي, زهرا معلمي
Mohammad Masjedjamee, Zahra Moalemi
نام دانشجو : مهديه مهديخانلو