از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر افسانه مجري

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون دائمي هيات امنا

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر كشاورزوليان

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

عضويت درهيات بدوي انتظامي اعضاي هيات علمي