مشخصات فردی

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: حامدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hamedi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadHossinHamedi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-حرارت سیالات

گرایش: سیستمهای انرژی

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک