تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شبيه سازي و بهينه سازي سيستم هاي توليد همزمان جهت كوپلينگ با سيستم گاز ساز بستر شناور، به منظور بهره گيري از منابع زيست توده

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, محمدرضا شاه نظري, صادق صديقي, محمد شرعيات, مجيد صفاراول, سيدمحمدعلي موسويان
Mohammad Hossin Hamedi, Majied Amidpour, Mohammad Reza Shahnazari, Sadegh Seddighi, Mohammad Shariyat, ,
نام دانشجو : محمدجواد رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

شبيه سازي و بهينه سازي مخلوط گرهاي الكترو اسموزي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد سلطاني, مجيد قاسمي, مسعود دربندي, مجيد قاسمي
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Soltani, Majid Ghasemi, , Majid Ghasemi
نام دانشجو : محمدامين بابائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جدا سازي ميكرو در يك ميكرو كانال حلزوني

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد قاسمي, علي ابوئي مهريزي, مجيد قاسمي
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Ghasemi, , Majid Ghasemi
نام دانشجو : حميدرضا حيدري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

طراحي و بهينه سازي ذرات مغناطيسي در سيستمهاي ميكروفلوئيديك با رويكرد تحويل دارو

نام اساتید: محمدحسين حامدي, آزاده شهيديان, كيان جعفري, آزاده شهيديان
Mohammad Hossin Hamedi, Azadeh Shahidian, , Azadeh Shahidian
نام دانشجو : سعيد سياوشي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

آناليز و مدلسازي ميكرونيدل ها به عنوان ابزاري براي دارورساني

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد سلطاني, محمدرضا شاه نظري, حسن نيك نژاد, محمدرضا شاه نظري
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Soltani, Mohammad Reza Shahnazari, , Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : الهام لري زوداني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

به كار بردن استراتژي احتراق تراكمي واكنش پذير (RCCI) در موتور ديزل و بررسي عملكرد آن و تاثير بر ميزان آلاينده ها

نام اساتید: محمدحسين حامدي, صادق صديقي, امير مرداني, صادق صديقي
Mohammad Hossin Hamedi, Sadegh Seddighi, , Sadegh Seddighi
نام دانشجو : حسن حيدري افشار

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

توسعه يك ساختار يكپارچه توليد همزمان برق، گرمايش و سرمايش بر پايه پيل سوختي اكسيد جامد با سوخت گاز طبيعي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد سلطاني, مهدي مهرپويا, مجيد سلطاني
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Soltani, , Majid Soltani
نام دانشجو : محمد مرادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

توسعه سيستم هاي تبريد آبشاري در فرآيندهاي يكپارچه فوق سرد گاز طبيعي (بازيافت مايعات گاز طبيعي، حذف نيتروژن)

نام اساتید: محمدحسين حامدي, صادق صديقي, علي بخش كسائيان, صادق صديقي
Mohammad Hossin Hamedi, Sadegh Seddighi, , Sadegh Seddighi
نام دانشجو : هاني روشني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

تحليل اكسرژي پيشرفته و بهينه سازي فرآيند توليد همزمان مايع سازي و بازيافت مايعات گاز طبيعي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدرضا شاه نظري, مهدي مهرپويا, محمدرضا شاه نظري
Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Reza Shahnazari, , Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : وحيد قاضي زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: آزاده شهيديان, افسانه مجري, محمدسعيد سعيدي, هانيه نيرومند اسكويي, افسانه مجري, محمدحسين حامدي
Azadeh Shahidian, Afsaneh Mojra, , , Afsaneh Mojra, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : فرشاد مرادي كشكولي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

توسعه يك ساختار فرآيندي يكپارچه و بهينه سازي آن براي مايع سازي و بازيافت مايعات گاز طبيعي همراه با واحد حذف نيتروژن

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, مهدي مهرپويا, سيروس آقانجفي, مسعود ضيابشرحق, محمدحسن سعيدي, داود رشتچيان, علي اصغر جعفري
Mohammad Hossin Hamedi, Majied Amidpour, Mehdi Mehpoya, Cyrus Aghanajafi, Masoud Ziabasharhagh, , , Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : بهرام قرباني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

توسعه يك ساختار يكپارچه توليد همزمان برق و حرارت جهت مايع سازي گاز طبيعي با استفاده از پيل سوختي اكسيد جامد

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدبهشاد شفيعي, صادق صديقي, صادق صديقي
Mohammad Hossin Hamedi, , Sadegh Seddighi, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : محسن حامدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

تحليل عددي پديده گرمادرماني با استفاده از پخش نانو ذرات مغناطيسي در فضاي ميان سلولي تومور متخلخل تحت اثر ميدان مغناطيسي متغير

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد قاسمي, افسانه مجري, حسين صيادي, محمدحسن سعيدي, مهدي نويدبخش, ناصر فتورايي
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Ghasemi, Afsaneh Mojra, Hossein Sayyadi, , , Naser Fatoraee
نام دانشجو : مصطفي ذكرياپور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

بدست آوردن ضريب ديفيوژن موثر بافت

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد سلطاني, افسانه مجري, آزاده شهيديان, آزاده شهيديان
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Soltani, Afsaneh Mojra, Azadeh Shahidian, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : رامين سيجانيوندي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

تاثير جهت گيري حفره ها بر كاهش درگ ميكرو كانال ها با ديواره ي آبگريز

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد قاسمي, مجيد سلطاني, مجيد سلطاني
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Ghasemi, Majid Soltani, Majid Soltani
نام دانشجو : سهيل صفري اناركولي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

مدل سازي حركت امواج آكوستيك سطحي در مواد پيزوالكتريك و بر هم كنش آن با ميكرو سيالات

نام اساتید: محمدحسين حامدي, افسانه مجري, صادق صديقي, صادق صديقي
Mohammad Hossin Hamedi, Afsaneh Mojra, Sadegh Seddighi, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : حسام عبدلي راحت

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

مدل سازي حركت امواج آكوستيك سطحي در ميكرو كانال ها

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد سلطاني, صادق صديقي, مجيد سلطاني
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Soltani, Sadegh Seddighi, Majid Soltani
نام دانشجو : محسن رضائيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

بهينه سازي ترموديناميكي- اقتصادي سيكل هاي خنك كاري در سيستم¬هاي جداسازي صنايع پتروشيمي با آناليز تركيبي پينچ و اگزرژي پيشرفته

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدرضا شاه نظري, صادق صديقي, محمدرضا شاه نظري
Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Reza Shahnazari, Sadegh Seddighi, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : سهيل شيخي شهريور

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

حل معادلات الكتروشيميايي حاكم بر باتري هاي ليتيوم-يون با استفاده از الگوريتم هاي ابتكاري

نام اساتید: محمدحسين حامدي, فرشاد ترابي, مجيد قاسمي, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري
Mohammad Hossin Hamedi, Farshad Torabi, Majid Ghasemi, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : سياوش عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

شبيه سازي عددي شكست قطره در ميكرو كانال‌ها

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مهرزاد شمس, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري
Mohammad Hossin Hamedi, Mehrzad Shams, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : عليرضا كياني مقدم

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بهبود عملكرد برج هاي خنك كن نيروگاهي تحت شرايط وزش باد

نام اساتید: محمدحسين حامدي, علي كشاورزوليان, مهرزاد شمس, مهرزاد شمس
Mohammad Hossin Hamedi, Ali Keshavarz Valian, Mehrzad Shams, Mehrzad Shams
نام دانشجو : سامان فرقاني اله آبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بررسي اثر هندسه انتهاي خودرو بر ضريب پسا

نام اساتید: مجيد بازارگان, محمدحسين حامدي, مهرزاد شمس, افسانه مجري, مهرزاد شمس
Majid Bazargan, Mohammad Hossin Hamedi, Mehrzad Shams, Afsaneh Mojra, Mehrzad Shams
نام دانشجو : امير شرفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

بررسي توليد آنتروپي در راكتور لوله اي شكست حرارتي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد قاسمي, محمدمهدي هيهات, محمدمهدي هيهات
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Ghasemi, Mohammad Mahdi Heyhat, Mohammad Mahdi Heyhat
نام دانشجو : پرويز رنجبري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

تحليل ترموديناميكي و اقتصادي تركيب سيستم هاي توليد همزمان و كلكتورهاي حرارتي خورشيدي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, سيد علي بهبهاني نيا, محمدرضا شاه نظري, مجيد بازارگان, محمدرضا شاه نظري
Mohammad Hossin Hamedi, Ali Behbahaninia, Mohammad Reza Shahnazari, Majid Bazargan, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : سيده فاطمه ميرابوطالبي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدل سازي گذراي يك ساختمان با سيستم گرمايش خورشيدي و مخزن

نام اساتید: محمدحسين حامدي, سيد علي بهبهاني نيا, مجيد بازارگان, علي كشاورزوليان, علي كشاورزوليان
Mohammad Hossin Hamedi, Ali Behbahaninia, Majid Bazargan, Ali Keshavarz Valian, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : محسن نعمتي مورد راز

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

طراحي بهينه فرآيندي شبكه بخار با در نظر گرفتن قابليت اطيمنان

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, علي كشاورزوليان, سيد علي بهبهاني نيا, علي كشاورزوليان
Mohammad Hossin Hamedi, Majied Amidpour, Ali Keshavarz Valian, Ali Behbahaninia, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : مهدي پويان راد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

يكپارچه سازي بهينه آب شيرين كن در شبكه بخار فرآيندي به منظور توليد همزمان توان حرارت و آب شيرين

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, علي اشرفي زاده, محمدمهدي هيهات, علي اشرفي زاده
Mohammad Hossin Hamedi, Majied Amidpour, Ali Ashrafizadeh, Mohammad Mahdi Heyhat, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : حامد جانعلي زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تحليل انتقال حرارت با روش اغتشاشات جزئي در محيط متخلخل با مقادير هدايت حرارتي كم

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدرضا شاه نظري, افسانه مجري, حسين شكوهمند, افسانه مجري
Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Reza Shahnazari, Afsaneh Mojra, , Afsaneh Mojra
نام دانشجو : زهرا احمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۹

ارائه يك روش جديد هدفگذاري براي سامانه توليد همزمان حرارت و توان

نام اساتید: مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي, حسين صيادي, محمدرضا شاه نظري, رحمت الله قاجار, مهدي اشجعي, داود رشتچيان
Majied Amidpour, Mohammad Hossin Hamedi, Hossein Sayyadi, Mohammad Reza Shahnazari, Rahmatollah Ghajar, ,
نام دانشجو : محمدحسن خوش گفتار منش

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۹

شبيه سازي گذراي پيل سوختي اكسيد جامد و تحليل امپدانس الكتروشيميايي

Transient simulation of SOFC and electro chemical impedance analysis

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, حسين غريبي, مظفرعلي مهرابيان, فرشاد ترابي
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, , , Farshad Torabi
نام دانشجو : رفعت محمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

مطالعه شكل گيري جت مخلوط سوخت در يك موتور تزريق مستقيم مخلوط اتانول

نام اساتید: محمدحسين حامدي, علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, مسعود ضيابشرحق
Mohammad Hossin Hamedi, Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : مهدي جعفري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

بهينه سازي ترموديناميكي و ترمواكونوميكي يك سيكل هيبريد مركب پيل سوختي دما بالا و توربين گاز

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, محمد انصاري , موسي فرهادي, مهرداد وحدتي
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, , , Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : جاماسب پيركندي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

بررسي عددي و تجربي جريان خود چرخشي در چاه

نام اساتید: محمدحسين حامدي, حسن كريمي مزرعه شاهي, عبدالله شادآرام, مهرزاد شمس, سيدسلمان نورآذر, كيوان صادقي, رضا اسلامي فارساني
Mohammad Hossin Hamedi, Hasan Karimi Mazraeh Shahi, , Mehrzad Shams, , , Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : جلال محمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸

توليد آب شيرين از هواي مرطوب با استفاده از سيستم سرمايش زير زميني

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد بازارگان, مجيد عميد پور, مجيد بازارگان
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Bazargan, Majied Amidpour, Majid Bazargan
نام دانشجو : علي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

سيستم هاي ذخيره ساز انرژي به روش هواي فشرده با راه انداز خورشيدي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, فرشاد ترابي, مجيد بازارگان, فرشاد ترابي
Mohammad Hossin Hamedi, Farshad Torabi, Majid Bazargan, Farshad Torabi
نام دانشجو : عليرضا كاظمي طاسكوه

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۴

بررسي عددي حركت نانو ذرات مغناطيسي در خون تحت تاثير ميدان مغناطيسي خارجي

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, علي كشاورزوليان, مهرزاد شمس, جمال زماني اشني, محمدحسن سعيدي, قنبرعلي شيخ زاده
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Ali Keshavarz Valian, Mehrzad Shams, Jamal Zamani, ,
نام دانشجو : محمدرضا حبيبي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

بهينه سازي توالي برجهاي تقطير بر اساس تحليل اگزرژي- پينچ

نام اساتید: مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي, حسين صيادي, مجيد بازارگان, مهرزاد شمس, سيد محمدعلي موسويان , سيروس قطبي, محمدرضا اميدخواه نسرين
Majied Amidpour, Mohammad Hossin Hamedi, Hossein Sayyadi, Majid Bazargan, Mehrzad Shams, , , Mohammadreza Omidkhahnasrin
نام دانشجو : غلامرضا صالحي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۸

بررسي عددي و تجربي تاثيرات تشعشع حرارتي درون محفظه

Numerical and expwrimental investigation of Thermal Radiation effects on encllosure

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, سيروس آقانجفي, علي كشاورزوليان, حسين صيادي
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Cyrus Aghanajafi, Ali Keshavarz Valian, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : محمد يعقوب عبدالله زاده جمال آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

شبيه سازي و بهينه سازي شبكه توربين هاي بخار

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, عبدالله شادآرام, سيروس آقانجفي, سيروس آقانجفي
Mohammad Hossin Hamedi, Majied Amidpour, Abdollah Shadaram, Cyrus Aghanajafi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : طاهر سعدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۱

خنك كاري منيفلد دود در موتور ديزل دريايي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, سيدعلي جزايري, مسعود ضيابشرحق, علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق
Mohammad Hossin Hamedi, Seyed ali Jazayeri, Masoud Ziabasharhagh, Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : مجيد ستارچه

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

حل جريان سيال غيرنيوتني تحت تاثير نيروهاي مغناطيسي (MHD)

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, سيروس آقانجفي, مجيد بازارگان, سيروس آقانجفي
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Cyrus Aghanajafi, Majid Bazargan, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : روزبه گودرزيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

بررسي جريان سيال و انتقال حرارت در پمپ MHD

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, سيروس آقانجفي, علي اشرفي زاده, علي اشرفي زاده
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Cyrus Aghanajafi, Ali Ashrafizadeh, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : مهدي خالقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

طراحي مدلسازي عددي و بررسي عملكرد يك سيستم رانش پروانه اي

نام اساتید: علي اشرفي زاده, محمدحسين حامدي, مسعود ضيابشرحق, محمدرضا شاه نظري, مسعود ضيابشرحق
Ali Ashrafizadeh, Mohammad Hossin Hamedi, Masoud Ziabasharhagh, Mohammad Reza Shahnazari, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : سيدمحمد هاشمي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۹

مدلسازي ديناميك طولي خودروهاي هيبريد

نام اساتید: محمدحسين حامدي, شهرام آزادي
Mohammad Hossin Hamedi, Shahram Azadi
نام دانشجو : مجتبي شمس زهرايي

تاریخ:

بهينه سازي ترموديناميكي چگالش فيلمي جابجايي آزاد روي يك لوله افقي با جداره دما متغير

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدرضا شاه نظري, سيروس آقانجفي, سيروس آقانجفي, علي كشاورزوليان
Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Reza Shahnazari, Cyrus Aghanajafi, Cyrus Aghanajafi, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : عمار كاظمي جويباري

تاریخ:

تحليل و مقايسه نيروگاههاي حرارتي بر اساس روش پينج - اكسرژي و بهينه سازي به روش ترمواكونوميك

نام اساتید: مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
Majied Amidpour, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : محمدحسن خوش گفتار منش

تاریخ:

شبيه سازي عددي و تحليل عملكرد گذاري پيل سوختي اكسيد جامد لوله اي

Numerical Simulation and Analysis of Tubular SOFC Transient Performance

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : ياسر ملايي برزي

تاریخ:

شبيه سازي فرآيند تشكيل قطره گاز كامل در شرايط اشباع با استفاده از روش ديناميك ملكولي

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, مسعود ضيابشرحق, مهرزاد شمس, مهرزاد شمس
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Masoud Ziabasharhagh, Mehrzad Shams, Mehrzad Shams
نام دانشجو : سيدمحمد ميرنوري لنگرودي

تاریخ:

مدلسازي و تحليل ترموديناميكي يك نوع استك پيل سوختي اكسيد جامع جديد از نوع لوله اي و ارزيابي عملكرد آن

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, مسعود ضيابشرحق, علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Masoud Ziabasharhagh, Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : جواد قنادان

تاریخ:

بررسي شروع ميعان گازهاي خنثي (جوانه زني قطرات) بر روي سطوح جامد با روش عددي ديناميك ملكولي

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, مجيد بازارگان, سيروس آقانجفي, سيروس آقانجفي
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Majid Bazargan, Cyrus Aghanajafi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : عليرضا شهابي

تاریخ:

مدل ساز ي جوانه زدن حباب بر روي سطح جامد براي گازهاي خنثي به روش ديناميك ملكولي

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, مهرزاد شمس, مهرزاد شمس
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Mehrzad Shams, Mehrzad Shams
نام دانشجو : حجت اله رضائي نژاد

تاریخ:

بررسي و تحليل هدايت غيرخطي معكوس با استفاده از تلفيق روش HPM, WRM

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدرضا شاه نظري
Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : سياوش عاملي

تاریخ:

تحليل عددي انتقال حرارت در بافت بدن موجود زنده (انسان) تحت تاثير ميدان مغناطيسي

نام اساتید: مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي, سيروس آقانجفي, سيروس آقانجفي, مجيد بازارگان
Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi, Cyrus Aghanajafi, Cyrus Aghanajafi, Majid Bazargan
نام دانشجو : مصطفي ذكرياپور

تاریخ:

بررسي و مقايسه كوپلينگ نيروگاه حرارتي بخار زغالسنگ سوز و گاز سوز با آب شيرين كن نوع MSF

نام اساتید: مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي, سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Majied Amidpour, Mohammad Hossin Hamedi, Ali Behbahaninia, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : مهدي قلمي

تاریخ:

بهينه سازي سيستم تركيبي آب شيرين كن و تبريد (سرمايش) همراه با تحليل اگرزژيك

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري
Mohammad Hossin Hamedi, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : محمدجواد رحيمي

تاریخ:

تحليل و بهينه سازي ترمواكونوميكي توليد برق و تبريد در ايستگاههاي تقليل فشار

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, سيدعلي جزايري, حسين صيادي, سيدعلي جزايري
Mohammad Hossin Hamedi, Majied Amidpour, Seyed ali Jazayeri, Hossein Sayyadi, Seyed ali Jazayeri
نام دانشجو : رضا برزگر

تاریخ:

شبيه سازي عددي جريان سيال غير نيوتني وابسته به زمان در حوضچه هاي رسوب گذاري حاوي لجن فعال

Numerical Simulation of Time- Dependent Non-Newtonian Fluid Flow in Setting Tanks with Activated Sluge

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, سيروس آقانجفي, سعيدرضا صباغ يزدي, مسعود مشهدي حسين علي
Mohammad Hossin Hamedi, Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Cyrus Aghanajafi, Saeid Reza Sabagh Yazdi, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : محمدرضا صفاريان

تاریخ:

تحليل فرآيند احتراق موتور اشتعال تراكمي كنترل واكنش پذيري RCCI با سوخت بيوگاز+ ديزل

نام اساتید: محمدحسين حامدي, سيدعلي جزايري
Mohammad Hossin Hamedi, Seyed ali Jazayeri
نام دانشجو : پيام اسداله زاده

تاریخ:

مدلسازي عددي شيمي درماني با نانو ذرات حاوي دارو در تورمورهاي جامد

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد سلطاني
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Soltani
نام دانشجو : فرشاد مرادي كشكولي