كاربردهاي كنترل هوشمند مبتني بر يادگيري عاطفي مغز در سيستمهاي ديناميك

نام اساتید: محمدحسين حامدي, علي نحوي, علي كشاورزوليان
Mohammad Hossin Hamedi, Ali Nahvi, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : احمد گلشيري

تحليل حرارتي ژره هاي موتور موتور سيكلت

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد قاسمي, سيدعلي جزايري
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Ghasemi, Seyed ali Jazayeri
نام دانشجو : احمد غفوري

طراحي دستگاه لايه نشاني مولكولي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدرضا شاه نظري
Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : رضا بيات

طراحي مبدلهاي پوسته لوله اي و صفحه اي در تغيير كاربري موتور ديزل زميني به دريايي با توان كمتر از 1000 hp

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدرضا شاه نظري, سيروس آقانجفي
Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Reza Shahnazari, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : نيما عموي فومني

بررسي و تحقيق در طراحي ساخت پره توربين باد 500W با استفاده از روش VARTM

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدرضا شاه نظري, مسعود ضيابشرحق
Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Reza Shahnazari, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : فاطمه توكلي

طراحي تست موتور توربوجت

نام اساتید: محمدحسين حامدي
Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : روح الله محمدقاسمي لنگرودي

طراحي اوليه هواپيماي خوشيدي با توجه به پارامترهاي اصلي آن به كمك برنامه MATLAB

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدرضا شاه نظري
Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : حسام ندائي

طراحي مفهومي و تعيين پارامترهاي مشخصه يك اطاق بويلر

نام اساتید: محمدحسين حامدي, سيروس آقانجفي
Mohammad Hossin Hamedi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : هومن جبه دارنورافكن

طراحي مفهومي و نقش پارامترهاي مشخصه يك اتاق بويلر فايرتيوب آب گرم

نام اساتید: محمدحسين حامدي, محمدرضا شاه نظري, سيروس آقانجفي
Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Reza Shahnazari, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : مهدي ستاري نجارزاده

مدلسازي ترموديناميكي و طراحي اجزاء دستگاه يخ ساز تحت سيكل تبريد متناوب جذب جامد با استفاده از انرژي خورشيدي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, اميد پورعلي
Mohammad Hossin Hamedi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Omid Pourali
نام دانشجو : محمدشهاب الدين مهدوي

موتورهاي بنزيني تزريق مستقيم

نام اساتید: محمدحسين حامدي, علي اشرفي زاده, مسعود ضيابشرحق
Mohammad Hossin Hamedi, Ali Ashrafizadeh, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : فريبرز احمدي درياكناري

تحليل ترموديناميكي سيكل توليد همزمان توان و تبريد GER و بررسي اقتصادي توسعه آن

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد قاسمي, علي كشاورزوليان
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Ghasemi, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : سامان سميع زاده

بهينه سازي ترموديناميكي- اقتصادي سيكل هاي مايع سازي گاز طبيعي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, صادق صديقي
Mohammad Hossin Hamedi, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : محسن حامدي

مطالعه انواع سيستم هاي گاز ساز بسته شناور با بهره گيري از منابع زيست توده و شبيه سازي ترموديناميكي يك سيستم نمونه

نام اساتید: محمدحسين حامدي, افسانه مجري
Mohammad Hossin Hamedi, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : سيدحامد عليزاده

بررسي روشهاي كاليپراسيون جريان سنج سيم داغ

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مجيد قاسمي
Mohammad Hossin Hamedi, Majid Ghasemi
نام دانشجو : احسان اردكاني

احتراق اشتغال تراكمي كنترل واكنش پذيري در موتورهاي احتراق داخلي

نام اساتید: محمدحسين حامدي, علي كشاورزوليان
Mohammad Hossin Hamedi, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : محمدحسين اويسي نژاد

ساختماهاي انرژي صفر

نام اساتید: محمدحسين حامدي, مهرزاد شمس, مجيد سلطاني
Mohammad Hossin Hamedi, Mehrzad Shams, Majid Soltani
نام دانشجو : ايرج بختياري

بهينه سازي انرژي در ساختمان با استفاده از الگورتيم شبكه عصبي و ژنتيك

نام اساتید: محمدحسين حامدي, آزاده شهيديان
Mohammad Hossin Hamedi, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : معين شفائي