سال: ۱۳۹۸

روش‌هاي اندازه‌گيري و برآورد خطا

Measurement methods and error estimation

نویسندگان: مهرداد آقايي خفري
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۵۱۸

سال: ۱۳۹۶

روش‌هاي اندازه‌گيري و برآورد خطا

Measurement methods and error estimation

نویسندگان: مهرداد آقايي خفري
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۵۱۸

سال: ۱۳۹۴

شكل پذيري فلزات

نویسندگان: مهرداد آقايي خفري
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۰۹۹

سال: ۱۳۹۱

آزمون غير مخرب و ارزيابي غير مخرب مواد

نویسندگان: مهرداد آقايي خفري, مجتبي امين
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۲۹۳