مشخصات فردی

نام: مهرداد

نام خانوادگی: آقایی خفری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: maghaei@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۲۰۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehrdadAghaieKhafri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

گرایش: شکل دادن فلزات

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد