ساخت قالب و بررسي تجربي كشش عميق

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : سيد محمد رضا عارف زاده

بررسي پارامترهاي موثر بر شكل دهي ورق ها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : كاويان مشايخي

بررسي پديده تسليم ناپيوسته در فلزات

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : حميدرضا اسكندري

بررسي غير مخرب NDT در بازرسي هاي دوره اي هواپيما

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, سيدمحمدحسين سيادتي
Mehrdad Aghaie Khafri, Hossein Siadati
نام دانشجو : محمدامير محمدپور پارچه بافي

نمونه سازي سريع (پروتوتاپينگ) با استفاده از ذوب / سينتر ليزر

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد قريشي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : فرشاد طهرانچيان

فراماده ها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, عباس منتظري هدش
Mehrdad Aghaie Khafri, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : محمدحسين كناررودي

كاربرد روشهاي ازمون غير مخرب در پايش و تعمير و نگهداري نيروگاهها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, سيدمحمدحسين سيادتي
Mehrdad Aghaie Khafri, Hossein Siadati
نام دانشجو : پيمان شهاب الدين

كاربرد و مشخصه يابي كامپوزيت هاي زيست تخريب پذير

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, عرفان صلاحي نژاد
Mehrdad Aghaie Khafri, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : حسين سيرلاني

ويژگي و كاربرد فلزات آمورف

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : حسين گودرزي

بررسي انواع بويلرهاي مورد استفاده در نيروگاهها و افزايش عمر آن ها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : ثنا غفارپورسروري

انواه بيومواد و روشهاي توليد آن

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : شيدا هشترودي هژبري

ويژگي و كاربرد فلزات آمورف

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, علي شكوه فر
Mehrdad Aghaie Khafri, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : حسين گودرزي

روشهاي افزايش عمر بويلرها با استفاده از پايش وضعيت آنلاين و افلاين

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, عرفان صلاحي نژاد
Mehrdad Aghaie Khafri, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : محمدميلاد زنديه

بررسي روش هاي ساخت قطعات تيتانيومي براي كاربردهاي پزشكي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : محمدامين خدادادي قمي

بررسي تاثير پارامترهاي بهره برداري بر روي راندمان نيروگاه هاي حرارتي كشور

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, علي شكوه فر
Mehrdad Aghaie Khafri, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : مسعود بياري

بررسي الكتروليت هاي پليمري باتري هاي قابل شارژ

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, نفيسه حسن زاده يزدي
Mehrdad Aghaie Khafri, Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : معين شاعري

كاربردهاي فناوري كوانتومي در مهندسي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : كيارش فرهمندراد