از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي فراوري مواد