از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ تا تاریخ :

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

عضو كارگروه علمي فني و مهندسي وزارت عتف

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

عضو كارگروه تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مراكز پژوهشي و مراكز رشد و فناوري استاني

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تا تاریخ :

عضو شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تا تاریخ :

مدير امور توسعه ي پزوهش دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر سيادتي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي فراوري مواد

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۰۶

معاون اداري ومالي دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۱۲

مدير گروه مواد

از تاریخ : ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۱/۲۳

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مكانيك