سال: ۱۳۹۸

سنجش از دور محيط زيست از ديدگاه منابع زمين (جلد اول)

Remote sensing of the environment : an earth resource perspective

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۴۸۸

سال: ۱۳۹۶

سنجش از دور محيط زيست از ديدگاه منابع زمين (جلد اول)

Remote sensing of the environment : an earth resource perspective

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۴۸۸