محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

بررسي فرونشست زمين با استفاده از تصاوير ماهواره SENTINEL به روش هاي جديد PS-InSAR (نرم افزار SARPIROZ)

نویسندگان: فاطمه عابد, مجيد رحيم زادگان

Fatemeh Abed, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران

7th National Conference on Water Resources Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

تاثير به روزرساني اطلاعات كاربري اراضي مدل WRF برروي پارامترهاي سطحي

نویسندگان: حسين حسن لي, مجيد رحيم زادگان, قادر سرمد, دانيال يازجي

Hossein Hassanli, Majid Rahimzadegan, ghader Sarmad, Daniel Yazgi

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

نقشه سازي رقومي ويژگي هاي خاك با استفاده از داده ي سنجش از دوري

نویسندگان: محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان, حامد حسنلو

Mohammad Reza Mobasheri, Majid Rahimzadegan, Hamed Hasanlou

عنوان همایش: دوازدهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي كميسيون چهارم سرزمين پايدار يافته هاي نوين در مهندسي عمران و محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

برآورد توزيع اندازه ذرات خاك با استفاده از داده هاي اسپكتروراديومتري

نویسندگان: محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان, حميدرضا ذبيحي, حامد حسنلو

Mohammad Reza Mobasheri, Majid Rahimzadegan, Hamidreza Zabihi, Hamed Hasanlou

عنوان همایش: دوازدهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي كميسيون چهارم سرزمين پايدار يافته هاي نوين در مهندسي عمران و محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

Quantifying Cyanobacteria Concentration in the Southern Caspian Sea using MODIS Satellite Imagery

نویسندگان: كريم نقدي, مسعود مرادي, كيوان كبيري, مجيد رحيم زادگان, مژگان روشن طبري

Karim Naghdi, Masoud Moradi, Kabiri Keivan, Majid Rahimzadegan, Mozhgan Rowshantabari

عنوان همایش:

ISPRS International Joint Conference 2017

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

بررسي تغييرات آب هاي زيرزميني با استفاده از داده هاي ماهواره GRACE

Investigation on groundwater storage changes using the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) satellite data

نویسندگان: سيداردلان انتظاري, مجيد رحيم زادگان

Seyed ardalan Entezari, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي فن آوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

4th International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Architecture and Urban Planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

بررسي تغييررات آبهاي زيرزميني با استفاده از داده هاي ماهواره GRACE

نویسندگان: سيداردلان انتظاري, مجيد رحيم زادگان

Seyed ardalan Entezari, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: بيست و چهارمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 96

Geomatics 96

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

ارزيابي محصول رطوبت خاك سنجنده AMSR2 در كشور ايران

نویسندگان: آرش داوري, مجيد رحيم زادگان

Arash Davari, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: دهمين كنگره ملي مهندسي عمران

10 National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

تخمين رطوبت خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي مايكرويو غيرفعال سنجنده AMSR2

نویسندگان: آرش داوري, مجيد رحيم زادگان

Arash Davari, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

مدل سازي رطوبت خاك با استفاده از دماي درخشندگي سنجنده AMSR2 در دوره خشك و تر

نویسندگان: آرش داوري, مجيد رحيم زادگان

Arash Davari, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

شناسايي سطح آب از تصاوير ماهواره اي لندست با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك (منطقه مورد مطالعه ايران)

نویسندگان: محمدحسين گمشادزائي, مجيد رحيم زادگان

Mohammad Hosein Gamshadzaei, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

ارزيابي مقادير بخار آب قابل بارش حاصل شده از تصاوير AMSR2 و MODIS در سطح خشكي (مطالعه موردي غرب ايران)

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدحسين مريخ پور

Majid Rahimzadegan, Mohammad hossein Merrikhpour

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

برآورد تبخير از سطح درياچه ها با استفاده از تصاوير ماهواره لندست و الگوريتم سنجش از دوري SEBS (مطالعه مورد سد اميركبير)

نویسندگان: سعيده زماني لسگه درق, مجيد رحيم زادگان

Saeideh Zamani, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

ارزيابي آلودگي آبخوان دشت سراب با استفاده از مدل هاي DRASTIC و GODS

نویسندگان: رقيه احمدي فر, سيدمرتضي موسوي, مجيد رحيم زادگان

Rogayeh Ahmadifar, Seyed Morteza Mousavi, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار

International Conference on Water Environment and Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

مقايسه روش هاي درون يابي براي برآورد و پهنه بندي سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي دشت تهران-كرج)

نویسندگان: محمدرضا پناهي, سيدمرتضي موسوي, مجيد رحيم زادگان

Mohammad Reza Panahi, Seyed Morteza Mousavi, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي و دومين كنفرانس ملي منابع طبيعي مهندسي كشاورزي، محيط زيست و توسعه روستايي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

مكان يابي سايت هاي تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني با استفاده از داده هاي سنجش از دور و فناوري GIS در دشت تهران-كرج

نویسندگان: محمدرضا پناهي, سيدمرتضي موسوي, مجيد رحيم زادگان

Mohammad Reza Panahi, Seyed Morteza Mousavi, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: ششمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران

6th National Conference on Water Resources Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

بررسي و اررزيابي شاخص هاي طيفي استخراج نقشه سطح آب از تصاوير ماهواره اي Landsat

نویسندگان: محمدحسين گمشادزائي, مجيد رحيم زادگان

Mohammad Hosein Gamshadzaei, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: ششمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران

6th National Conference on Water Resources Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

تعيين سطح پهنه هاي آبي با بكارگيري تصاوير ماهواره اي و اعمال شاخص هاي طيفي

نویسندگان: محمدحسين گمشادزائي, مجيد رحيم زادگان

Mohammad Hosein Gamshadzaei, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: دومين همايش ملي راهكارهاي پيش روي بحران آب در ايران و خاورميانه

2nd National Conference of Water in Iran and Middle East

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

شناسايي مناطق زيركشت گياه جو با استفاده از تصاوير چندزمانه Landsat 8 (مطالعه موردي شهرستان تربت حيدريه)

Detection of barley fields using Landsat-8 multi-temporal images (Case study Torbat-e Heydarieh county)

نویسندگان: مصطفي پورغلام, مجيد رحيم زادگان

, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

توليد پروفايل فشار با استفاده از فرض جو هيدروستاتيك و باندهاي حرارتي تصاوير سنجنده ماديس

Producing atmospheric pressure profile based on Hydrostatic hypothesis and using termal bands of MODIS images

نویسندگان: حميدرضا حاجي غلامي, محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان

Hamid reza Haji gholami, Mohammad Reza Mobasheri, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

پايش خشكسالي با بهره گيري از شاخص هاي ماهواره اي حاصل از تصاوير MODIS و NOAA (منطقه مورد مطالعه استان فارس)

نویسندگان: اميدرضا ميكائيلي, مجيد رحيم زادگان, معين زهري

Omid reza Mikaili, Majid Rahimzadegan,

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه پايدار

2nd national Conference of Civil Engineering Architecture Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

Detection and Modeling of Temperature Inversion in the Atmosphere Using MODIS Images (Case Study Kermanshah)

نویسندگان: حامد كاچار, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, مجيد رحيم زادگان

, Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

ارزيابي كارايي شاخص استخراج سطح برف از تصاوير ماهواره اي سنجنده MODIS نسبت به LANDSAT

نویسندگان: مسعود تصديقيان, مجيد رحيم زادگان, عليرضا برهاني داريان

Masoud Tasdighian, Majid Rahimzadegan, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي اثر تصحيح توپوگرافي در الگوريتم شناسايي سطح برف

نویسندگان: مسعود تصديقيان, مجيد رحيم زادگان, عليرضا برهاني داريان

Masoud Tasdighian, Majid Rahimzadegan, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

پايش خشكسالي با استفاده از شاخص پوشش گياهي حاصل از تصاوير ماهواره اي MODIS (منطقه مورد مطالعه شهرستان شيراز و لار- فارس)

نویسندگان: اميدرضا ميكائيلي, مجيد رحيم زادگان, معين زهري

Omid reza Mikaili, Majid Rahimzadegan,

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

پايش خشكسالي با استفاده از شاخص NDVI بدست آمده از تصاوير سنجنده MODIS (منطقه مورد مطالعه استان مركزي)

نویسندگان: اميدرضا ميكائيلي, مجيد رحيم زادگان

Omid reza Mikaili, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

شناسايي گرد و غبار جوي بر روي تصاوير سنجنده MODIS با بكارگيري شاخص NDDI (مطالعه موردي شهر سنندج)

نویسندگان: پويامهدي اردلان, مجيد رحيم زادگان

, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: دومين همايش ملي آلودگي هاي محيط زيست و توسعه پايدار

The 2nd International Congress in Environmental Pollution and the Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

ارزيابي توانايي سنجنده MODIS در پايش آلودگي هوا توسط ريزگردها (مطالعه موردي شهر سنندج)

نویسندگان: پويا مهدي اردلان, مجيد رحيم زادگان

, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93