تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

بررسي تاثير تغييرات پوشش گياهي بر تبخير تعرق ساليانه با استفاده از تصاوير ماهواره اي در ايران

Investigating the effects of vegetation cover changes on annual evapotranspiration using satellite images in Iran

نام اساتید: مجید رحیم زادگان, نجمه مهجوری مجد
Majid Rahimzadegan, Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : فاطمه پورمنصوري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

پایش خشکسالی با استفاده از ترکیب داده های GRACE و MODIS در ایران

Drought monitoring with concurrent use of GRACE and MODIS data in Iran

نام اساتید: مجید رحیم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : شيما شجاعي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

بررسي تاثير تغييرات پوشش گياهي بر تبخير تعرق ساليانه با استفاده از تصاوير ماهواره اي در ايران

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, رزا اسدي, نجمه مهجوري مجد, رزا اسدي, داود عاشورلو
Majid Rahimzadegan, Roza Asadi, Najmeh Mahjori Majd, Roza Asadi,
نام دانشجو : فاطمه پورمنصوري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

پايش خشكسالي با استفاده از تركيب داده هاي GRACE وMODIS در ايران

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, نجمه مهجوري مجد, نجمه مهجوري مجد, علي مريدي
Majid Rahimzadegan, Najmeh Mahjori Majd, Najmeh Mahjori Majd,
نام دانشجو : شيما شجاعي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

ارزیابی داده های بارشی ماهواره GPM و شناسایی بهترین محصول در ایران

Evaluating the efficiency of GPM precipitation products and determining the best product

نام اساتید: مجید رحیم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : نيلوفر بيك احمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

بررسي فرونشست ايجاد شده به دليل برداشت آب زير زميني با استفاده همزمان از تداخل سنجي راداري و مدلسازي توسط نرم افزار MODFLOW

Determination of land subsidence due to groundwater withdrawal with integrated of RADAR interferometry and modeling using MODFLOW (case study: Tehran Karaj Plain)

نام اساتید: مجید رحیم زادگان, سیدمرتضی موسوی, یاسر مقصودی مهرانی
Majid Rahimzadegan, Seyed Morteza Mousavi, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : فاطمه عابد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

ارزيابي داده هاي بارشي ماهوارهGPM و شناسايي بهترين محصول در ايران

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, نجمه مهجوري مجد, جناب آقاي دكتر داود عاشورلو, نجمه مهجوري مجد
Majid Rahimzadegan, Najmeh Mahjori Majd, , Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : نيلوفر بيك احمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

بررسي فرونشست ايجاد شده به دليل برداشت آب زير زميني با استفاده همزمان از تداخل سنجي راداري و مدلسازي توسط نرم افزار MODFLOW

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, سيدمرتضي موسوي, ياسر مقصودي مهراني, رزا اسدي, جناب آقاي دكتر رضا شاه حسيني, رزا اسدي
Majid Rahimzadegan, Seyed Morteza Mousavi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Roza Asadi, , Roza Asadi
نام دانشجو : فاطمه عابد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

ارزيابي تاثير به روز رساني داده هاي كاربري زمين بر روي نتايج شبيه سازي بارش

Investigating the effect of updating the land use data in WRF on the predicted rainfall parameter

نام اساتید: مجید رحیم زادگان, سرمد قادر
Majid Rahimzadegan, Sarmad Ghader
نام دانشجو : حسين حسن لي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

ارزيابي تاثير به روز رساني داده هاي كاربري زمين بر روي نتايج شبيه سازي بارش

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, نجمه مهجوري مجد, جناب آقاي دكتر مجيد آزادي, نجمه مهجوري مجد
Majid Rahimzadegan, Najmeh Mahjori Majd, , Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : حسين حسن لي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

بررسي تغييرات سطح آبهاي زير زميني در ايران با استفاده از داده هاي ماهواره اي GRACE

Monitoring groundwater-level changes in Iran using the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) data

نام اساتید: مجید رحیم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : سيداردلان انتظاري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

بررسي تغييرات سطح آبهاي زير زميني در ايران با استفاده از داده هاي ماهواره اي GRACE

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, جناب آقاي دكتر علي مريدي, نجمه مهجوري مجد, نجمه مهجوري مجد
Majid Rahimzadegan, , Najmeh Mahjori Majd, Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : سيداردلان انتظاري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

مقايسه و ارزيابي روشهاي تهيه نقشه فرسايش خاك حوزه هاي آبريز با استفاده از تصاوير ماهواره اي و GIS

Comparison and assessment of the methods of producing soil erosion maps using RS and GIS

نام اساتید: مجید رحیم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : محمدسعيد ميرآخورلو

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

مقايسه و ارزيابي روشهاي تهيه نقشه فرسايش خاك حوزه هاي آبريز با استفاده از تصاوير ماهواره اي و GIS

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, سيدمرتضي موسوي, سيدمرتضي موسوي, جناب آقاي دكتر محمدرضا پيروان
Majid Rahimzadegan, Seyed Morteza Mousavi, Seyed Morteza Mousavi,
نام دانشجو : محمدسعيد ميرآخورلو

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

ارزيابي و بهبود كارايي محصول رطوبت خاك سنجنده هاي مايكروويو غير فعال

Evaluation and improvement of soil moisture product of passive Microwave sensors

نام اساتید: مجید رحیم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : آرش داوري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

ارزيابي و بهبود كارايي محصول رطوبت خاك سنجنده هاي مايكروويو غير فعال

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, نجمه مهجوري مجد, نجمه مهجوري مجد, احد توكلي
Majid Rahimzadegan, Najmeh Mahjori Majd, Najmeh Mahjori Majd,
نام دانشجو : آرش داوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

تعيين مقدار تبخير از سطح مخزن سد با استفاده از تصاوير ماهواره اي نوري

Mapping the evaporation from the reservoir surfaces using optical satellite images

نام اساتید: مجید رحیم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : سعيده زماني لسگه درق

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

تعيين مقدار تبخير از سطح مخزن سد با استفاده از تصاوير ماهواره اي نوري

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, عليرضا برهاني داريان, عليرضا برهاني داريان, سميه سيما
Majid Rahimzadegan, Alireza Borhani Darian, Alireza Borhani Darian,
نام دانشجو : سعيده زماني لسگه درق

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

شناسايي سطح آب با استفاده از تصاوير ماهواره اي LANDSAT بر مبناي شاخص هاي طيفي

Detection of water surfaces using Landsat satellite images based on the spectral indices

نام اساتید: مجید رحیم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : محمدحسين گمشادزائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

شناسايي سطح آب با استفاده از تصاوير ماهواره اي LANDSAT بر مبناي شاخص هاي طيفي

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, سيدمرتضي موسوي, سيدمرتضي موسوي, برات مجردي
Majid Rahimzadegan, Seyed Morteza Mousavi, Seyed Morteza Mousavi,
نام دانشجو : محمدحسين گمشادزائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

استفاده از شاخص های ماهواره ای سنجش از دور برای پایش خشکسالی (منطقه مطالعاتی :استان فارس)

Drought monitoring using remote sensing indices, case study: Fars province, Iran

نام اساتید: مجید رحیم زادگان, معین زهری
Majid Rahimzadegan, Moein Zohary
نام دانشجو : اميدرضا ميكائيلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

استفاده از شاخص هاي ماهواره اي سنجش از دور براي پايش خشكسالي(منطقه مطالعاتي :استان فارس)

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, معين زهري, برات مجردي , عليرضا برهاني داريان
Majid Rahimzadegan, , , Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : اميدرضا ميكائيلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

ارزيابي و بهبود الگوريتم تشخيص پوشش سطح برف با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS

Evaluation and improvement of snow cover detection algorithm from MODIS images

نام اساتید: مجید رحیم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : مسعود تصديقيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

ارزيابي و بهبود الگوريتم تشخيص پوشش سطح برف با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, عليرضا برهاني داريان, سيدمرتضي موسوي, جلال كرمي
Majid Rahimzadegan, Alireza Borhani Darian, Seyed Morteza Mousavi,
نام دانشجو : مسعود تصديقيان

تاریخ:

ارائه الگوريتمي برآورد بخار آب قابل بارش جو و ارتباط آن ببا حداكثر بارش محتمل در سطح خشكي با استفاده تركيبي از داده هاي نوري و ماكروويو و سنجش از دور ( منطقه مطالعاتي نيمه غربي ايران )

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, نجمه مهجوري مجد
Majid Rahimzadegan, Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : محمدحسين مريخ پور

تاریخ:

ريز مقياس سازي محصولات رطوبت خاك ماهواره اي مايكروويو غير فعال بر مبناي مشخصات فيزيكي و نظري سطح

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : علي صيادي

تاریخ:

ارزيابي كارايي روش هاي يادگيري ماشين بر مبناي GIS در شناسايي پتانسيل آب زير زميني ( مطالعه موردي دشت تهران- كرج)

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : سامان وفادار

تاریخ:

اريابي و مقايسه كارايي مدل هاي تبخبر- معرق سنجش ازدوري در پهنه آبي

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : رامين قهرمان

تاریخ:

استخراج آب قابل بارش كل از تصاوير ماهوار ه اي با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي در منطقه غربي ايران

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : مهران قادري

تاریخ:

ارائه الگوريتم برآورد بخار آب قابل بارش جو و ارتباط آن با حداكثر بارش محتمل در سطح خشكي با استفاده تركيبي از داده هاي نوري و ماكروويو و سنجش از دور ( منطقه مطالعاتي نيمه غربي ايران )

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, نجمه مهجوري مجد
Majid Rahimzadegan, Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : محمدحسين مريخ پور

تاریخ:

ارزيابي محصولات بارش ماهواره اي براي ايران و امكانسنجي ارائه يك محصول تركيبي بارش

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : رضا نصرت پور

تاریخ:

بهبود الگوريتم استخراج بخار آب قابل بارش از دادههاي ماهواره sentinel-3 در كشور ايران

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : حميدرضا داداشي

تاریخ:

ارزيابي اثرات تغييرات كاربري حال و آينده بر روي ريسك سيلاب

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : مجتبي رشيديان

تاریخ:

ارز?اب? كارا?? روشهاي ماش?ن بردار پشت?بان و شبكه عصب? مصنوع? در پهنه بندي خطر س?ل

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : محدثه شريفي

ارائه الگوریتمی برآورد بخار آب قابل بارش جو و ارتباط آن با حداکثر بارش محتمل در سطح خشکی با استفاده ترکیبی از داده های نوری و ماکروویو سنجش از دور ( منطقه مطالعاتی نیمه غربی ایران )

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان, نجمه مهجوري مجد
Majid Rahimzadegan, Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : محمدحسين مريخ پور

ريز مقياس سازي محصولات رطوبت خاك ماهواره اي مايكروويو غير فعال بر مبناي مشخصات فيزيكي و نظري سطح

نام اساتید: مجيد رحيم زادگان
Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : علي صيادي