سال: ۱۳۹۴

استفاده از شاخص هاي گياهي ماهواره اي جهت پايش خشكسالي در استان فارس

همکاران: مجيد رحيم زادگان

Majid Rahimzadegan

سال: ۱۳۹۳

مطالعه روش‌هاي ‌استخراج برف از تصاوير ماهواره‌اي MODIS

همکاران: مجيد رحيم زادگان

Majid Rahimzadegan