از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ تا تاریخ :

رئيس كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تا تاریخ :

مسئول آزمايشگاه GIS و RS منابع آب

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

تدوين درسمباحث پيشرفته در كاربرد RS,GIS در منابع آب