از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا تاریخ :

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي صنايع