محل برگزاری: يونان / Greece

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

The Impact of Behavioral Biases in Financial Markets and the Role of Personal

نویسندگان: امير صديقي, ناصر صفايي, مجيد ميرزايي قزاني

Amir Sadighi, Nasser Safaie, Majid Mirzaee Ghazani

عنوان همایش:

12st International Conference of Modern Research In Management, Economics and Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

اولويت بندي روش هاي تأمين مالي كسب وكارهاي كوچك و متوسط در چرخه عمر بنگاه با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره با منطق خاكستري

نویسندگان: محمدعلي جعفري, مجيد ميرزايي قزاني

Mohammadali Jafari, Majid Mirzaee Ghazani

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري

1st International Conference on Challenges and New Solutions in Industrial Engineering and Management and Accounting

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

ارائه مدل تركيب توليد برق مبتني بر تئوري پرتفو، ارائه مطالعه موردي توليد برق در ايران

نویسندگان: رضا خسروي, سعيده غلامي, مجيد ميرزايي قزاني

Reza Khosravi, Saeideh Gholami, Majid Mirzaee Ghazani

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي نوآوري در مديريت كسب و كار و اقتصاد

business adminestration and economics