تحليل صنايع منتخب كشور با استفاده از ابزارهاي تصميم گيري

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني
Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : مهدي ميرزايي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

تحليل و بررسي كارايي بازاري در بازارهاي مالي

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, سيد بابك ابراهيمي
Majid Mirzaee Ghazani, Seyed Babak Ebrahimi
نام دانشجو : نگين كلانتري