تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

"ارزيابي مقايسه¬اي مدل توسعه يافته بلك-ليترمن برروي داده¬هاي منتخب مالي"

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, حسين محسني, حسين محسني, عمران محمدي
Majid Mirzaee Ghazani, Hossein Mohseni, Hossein Mohseni,
نام دانشجو : زهرا اذين

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

"تحليل ارتباط ميان داده¬هاي بازاركربن و داده¬هاي مالي منتخب در ساير بازارها، مبتني بر رويكرد يادگيري ماشين"

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, سپيده نصيري, سپيده نصيري, سعيد ميرزامحمدي
Majid Mirzaee Ghazani, Sepideh Nasiri, Sepideh Nasiri,
نام دانشجو : اميرحسام مراديان دقيق

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

“پيش¬بيني سلسله مراتبي در داده¬هاي خرده فروشي با استفاده از رويكردهاي يادگيري ماشين”

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, سيد بابك ابراهيمي, سيد بابك ابراهيمي, سعيد ميرزامحمدي
Majid Mirzaee Ghazani, Seyed Babak Ebrahimi, Seyed Babak Ebrahimi,
نام دانشجو : محمدحسين ادي بيگ

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

پيش¬بيني و تحليل رفتار داده¬هاي مالي با استفاده از رويكردهاي يادگيري ماشين و رگرسيون فازي

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, سپيده نصيري, سپيده نصيري, اشكان مزدگير
Majid Mirzaee Ghazani, Sepideh Nasiri, Sepideh Nasiri,
نام دانشجو : مرتضي خسروي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

پيش بيني قيمت دارايي هاي مالي با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, سيد بابك ابراهيمي, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي, سيدمحمد هاشمي نژاد
Majid Mirzaee Ghazani, Seyed Babak Ebrahimi, Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi,
نام دانشجو : اميرمحمد عبدلي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

" بررسي ارتباطات بين بازارهاي مالي با استفاده از روش هاي خطي و غير خطي"

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, سعيد ميرزامحمدي, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي
Majid Mirzaee Ghazani, , Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : حميد محمدي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مدل سازي ريسك اعتباري بانك هاي فعال در بازار سرمايه با استفاده از مدل مرتون و kmv

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, مرتضي بكي حسكويي, سيدمحمد هاشمي نژاد, حسين محسني, حسين محسني
Majid Mirzaee Ghazani, , , Hossein Mohseni, Hossein Mohseni
نام دانشجو : سعيد زماني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

بررسي مكانيزم هاي اعتماد سازي در كسب و كارهاي منتخب آنلاين ايران به كمك مدل احتمال موشكافي (ELM)"

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, ناصر صفايي, مجمد جواد ثابت, رضا رمضانيان
Majid Mirzaee Ghazani, Nasser Safaie, , Reza Ramezanian
نام دانشجو : مرتضي استادعظيم

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

بررسي عدم تقارن اطلاعات در بازار نفت خام مبتني بر رويكرد احتمال مبادله آگاهانه PIN

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, سيد بابك ابراهيمي, محمد ابراهيم آقابابايي, سيد بابك ابراهيمي
Majid Mirzaee Ghazani, Seyed Babak Ebrahimi, , Seyed Babak Ebrahimi
نام دانشجو : فاطمه محمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

سرايت تلاطم در بازارهاي مالي بين المللي و تاثير آن بر بازار سرمايه ايران

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, سيد بابك ابراهيمي, اميرعباس نجفي, محمد ابراهيم آقابابايي, اميرعباس نجفي
Majid Mirzaee Ghazani, Seyed Babak Ebrahimi, Amir Abbas Najafi, , Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : پويا كريمي روزبهاني

تاریخ:

تخمين و پيش بيني روند قيمتي نفت هاي شاخص با استفاده از رويكرد ماشين بردار پشتيبان فازي

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, سيد بابك ابراهيمي
Majid Mirzaee Ghazani, Seyed Babak Ebrahimi
نام دانشجو : متين توتوني

تاریخ:

بررسي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و تلاطم بازده قيمت سهام در شركت هاي منتخب فعال در بازار سهام

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني
Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : سعيد مينوئي

تاریخ:

بررسي ارتباطات بين بازارهاي مالي با ستفاده از روش هاي خطي و غير خطي

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني
Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : حميد محمدي

تاریخ:

پيش بيني قيمت دارايي هاي مالي با استفاده از رگرسيون بردار پشتيبان

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني
Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : جواد قرباني شندي

تاریخ:

پيش بيني قينت دارائي هاي مالي با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, سيد بابك ابراهيمي
Majid Mirzaee Ghazani, Seyed Babak Ebrahimi
نام دانشجو : اميرمحمد عبدلي

تاریخ:

مدلسازي مسئله حمل و نقل اشتراكي پويا

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, رضا رمضانيان
Majid Mirzaee Ghazani, Reza Ramezanian
نام دانشجو : همايون ال نوري فروشاني

تاریخ:

تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بربازدهي سرمايه بانك هاي منتخب در بورس اوراق بهادار

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني
Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : زهرا رامشيني

تاریخ:

بررسي همبستگي مقطعي بازده با استفاده از روش تحليل فراكتال در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردي صنايع شيميايي)

نام اساتید: سيد بابك ابراهيمي, مجيد ميرزايي قزاني
Seyed Babak Ebrahimi, Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : علي اوحدي

تاریخ:

بررسي سرريز ريسك و تلاطم رمزارزها بر روي ساير بازارها در چارچوب مدل هاي كاپولا

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني
Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : پريناز كريمي

تاریخ:

"ارائه مدلي جهت مديريت بهينه دارايي-بدهي (ALM)، مبتني بر رويكرد برنامه¬ريزي تصادفي"

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, رضا رمضانيان
Majid Mirzaee Ghazani, Reza Ramezanian
نام دانشجو : مبينا اجوداني

تاریخ:

"تحليل پويايي روابط ميان بازار نفت و محصولات كشاورزي با رهيافت خودرگرسيون برداري(VAR) "

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, حسين محسني
Majid Mirzaee Ghazani, Hossein Mohseni
نام دانشجو : محمدكاظم فرزانه

تاریخ:

شناسايي موانع حوزه پرداخت هاي الكترونيكي مبتني برفناوري بلاكچين با به كارگيري روش هاي تصميم گيري چند معياره

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, ناصر صفايي
Majid Mirzaee Ghazani, Nasser Safaie
نام دانشجو : اميرمحمد يكتايي رودسري

تاریخ:

تاثير شبكه هاي اجتماعي و اطلاعات ذهني در انتخاب سبد سرمايه گذاري سرمايه گذار

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني
Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : مرضيه اسدي

تاریخ:

تحليل ارتباط و سرريز بازده و تلاطم ميان قيمت هاي نفت، فلزات گرانبها و سهام شركت هاي منتخب

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني
Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : فاطمه بهتاش

تاریخ:

انتخاب تامين كننده پايدار با استفاده از رويكرد تلفيقي تحليل پوششي داده هاي استوار و تصميم گيري چندمعياره

نام اساتید: مجيد ميرزايي قزاني, ناصر صفايي
Majid Mirzaee Ghazani, Nasser Safaie
نام دانشجو : سروش شريف پور