از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي نانو فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تا تاریخ :

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه فيريك جديد