مشخصات فردی

نام: محمود

نام خانوادگی: صمدپور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: samadpour@kntu.ac.ir

شماره تماس: +۹۸۲۳۰۶۴۳۰۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahmoudSamadpour


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: نانو فناوری

گرایش: اتمی ملکولی-نجوم

واحد سازمانی: فیزیک


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
دکتری تخصصی صنعتی شریف ۱۳۸۶ ۱۳۹۰