محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

Efficient CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cells with Improved Fill Factor via Interface Engineering

نویسندگان: farzaneh ghoreishi, vahid ahmadi, reza poursalehi, محمود صمدپور, m Johansson, g Boschloo, E Johansson

farzaneh ghoreishi, vahid ahmadi, reza poursalehi, Mahmoud Samadpour, m Johansson, g Boschloo, E Johansson

عنوان همایش:

8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

بررسي اثر كپسوله كردن پليمري بر پايداري سلول هاي خورشيدي پروسكايتي

Polymeric encapsulation for improving the stability of perovskite solar cells

نویسندگان: ارزو گل چيني, محمود صمدپور, كريم عبدي زاده

Arezo Golchini, Mahmoud Samadpour, karim abdizade

عنوان همایش: بيست و ششمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و دوازدهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران

The 26th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2020) and the 12th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

ساخت آشكارسازهاي نوري برپايه پروسكايت هاليدي سه كاتيونه با لايه فشرده و مزومتخلخل بهينه شده تيتانيوم دي اكسيد

نویسندگان: دريا خرم, ليلا شوشتري, محمود صمدپور, علي اسفندار

Darya Khorram, leila shooshtari, Mahmoud Samadpour, esfandiar ali

عنوان همایش: بيست و ششمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و دوازدهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران

The 26th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2020) and the 12th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

Improving the performance of CdSe quantum dot sensitized solar cells by interface treatments

نویسندگان: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

عنوان همایش:

ICN2018 8th International Conference on Nanotechnology

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

Fabrication of silica nanoparticle-nanofiber composites as a light scattering layer in CdS-CdSe-ZnS-quantum dot sensitized solar cells

نویسندگان: ضحي شرافتي طبرستاني, محمود صمدپور

Zoha Sherafati tabarestani, Mahmoud Samadpour

عنوان همایش:

ICN2018 8th International Conference on Nanotechnology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

مهندسي فصلهاي مشترك در سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي به منظور تغيير خواص انتقال بار در سلولها

نویسندگان: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس سلولهاي خورشيدي نانوساختاري NSSC96

Conference on Nanostructured solar cell (NSSC96)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

ساخت و به كارگيري نانوذرات سيليكا به منظور بهبود بازدهي سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

نویسندگان: ضحي شرافتي طبرستاني, محمود صمدپور

Zoha Sherafati tabarestani, Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس سلولهاي خورشيدي نانوساختاري NSSC96

Conference on Nanostructured solar cell (NSSC96)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

ساخت كامپوزيت هاي نانوفايبر سيليكا- نانوذرات سيليكا به عنوان لايه پراكننده نور در سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي CdS-CdSe-ZnS

نویسندگان: ضحي شرافتي طبرستاني, محمود صمدپور

Zoha Sherafati tabarestani, Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس سلولهاي خورشيدي نانوساختاري NSSC96

Conference on Nanostructured solar cell (NSSC96)

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

Investigation the effect of quantum dots on the recombination in quantum dot sensitized solar cells

نویسندگان: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

عنوان همایش:

6th International Conference on Nanotechnology (ICN2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

بررسي اثر آلاييدن يون هاي فلزي در عملكرد كاتد سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

نویسندگان: اميرمهدي باستانفر, محمود صمدپور

Amirmahdi Bastanfar, Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: ششمين كنفرانس تخصصي سلول هاي خورشيدي نانوساختاري

NanoStructured Solar Cells (NSSC 95)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

بررسي اثر افزودن ناخالصي كبالت و نيكل به كاتد مس سولفيد در سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

نویسندگان: اميرمهدي باستانفر, محمود صمدپور

Amirmahdi Bastanfar, Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي محيط زيست، منابع طبيعي و انرژيهاي تجديد پذير

2nd Conference on Environment Natural Resources and Renewable Energies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

ساخت نانوكامپوزيت هاي تيتانيوم اكسيد/گرافن به منظور افزايش بازدهي در سلول هاي خورشيدي حساس شده به رنگدانه

Graphene/TiO2 nanocomposite as a photoanode for efficiency enhancement of dye sensitized solar cells

نویسندگان: آذر پيش دار, محمود صمدپور, رضا افضل زاده

Azar Pishdar, Mahmoud Samadpour, Reza Afzalzadeh

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و هشتمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران

The 22nd Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2016) and the 8th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

بررسي اثر فتوآندهاي تركيبي گرافن/تيتانيوم اكسيد بر خواص فتوولتائيك سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه N719

نویسندگان: آذر پيش دار, محمود صمدپور, رضا افضل زاده

Azar Pishdar, Mahmoud Samadpour, Reza Afzalzadeh

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس تخصصي سلول هاي خورشيدي نانوساختاري

NanoStructured Solar Cells (NSSC 94)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

Pt /Graphene decorated on Nickel foams as a catalyst for carbon monoxide degradation

نویسندگان: علي اسفنديار, محمود صمدپور

, Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي كامپوزيت

the 4th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-4)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

Facile photochemical growth of metallic nanoparticles for automobile exhaust catalysis

نویسندگان: محمود صمدپور, علي اسفنديار

Mahmoud Samadpour,

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي كامپوزيت

the 4th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-4)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

نویسندگان: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي كامپوزيت

the 4th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-4)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

روشي نوين جهت پوشش دهي پي در پي نانوساختارهاي مس سولفيد/ سرب سولفيد جهت ساخت كاتد براي سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

نویسندگان: شقايق عرب زاده, محمود صمدپور, نيما تقوي نيا

Shaghayegh Arabzadeh, Mahmoud Samadpour,

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس سلول هاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 93)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

بررسي تاثير نانوذرات نيمه هادي بر ميزان بازتركيب الكترون در سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

نویسندگان: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس سلول هاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 93)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

رشد نانوساختارهاي اكسيد روي به روش الكتروشيميايي تحت امواج فراصوت و كاربرد آن در سلولهاي خورشيدي رنگدانه اي

نویسندگان: سيمين صيامي دودران, رضا افضل زاده, محمود صمدپور

Simin Siami doodran, Reza Afzalzadeh, Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس سلول هاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 93)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

Investigation the impact of quantum dots on the recombination loss in quantum dot sensitized solar cells

نویسندگان: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: پنجمين همايش بين المللي علوم و فناوري نانو

5th International Congress on Nanoscinecne and Nanotechnology (ICNN 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

CuS/PbS nanocomposite as a Novel Counter Electrode for CdS/CdSe Quantom Dot Sensitized Solar Cells

نویسندگان: شقايق عرب زاده, محمود صمدپور, نيما تقوي نيا

Shaghayegh Arabzadeh, Mahmoud Samadpour,

عنوان همایش: پنجمين همايش بين المللي علوم و فناوري نانو

5th International Congress on Nanoscinecne and Nanotechnology (ICNN 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

One dimensional ZnO nanostructures growth by Ultrasonic assisted Electrochemical diposition

نویسندگان: سيمين صيامي دودران, رضا افضل زاده, محمود صمدپور

Simin Siami doodran, Reza Afzalzadeh, Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: پنجمين همايش بين المللي علوم و فناوري نانو

5th International Congress on Nanoscinecne and Nanotechnology (ICNN 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

Growth of one Dimentional ZnO Nanostructures by Ultrasonic-Assisted Electrochemical Deposition

نویسندگان: سيمين صيامي دودران, رضا افضل زاده, محمود صمدپور

Simin Siami doodran, Reza Afzalzadeh, Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: پنجمين همايش بين المللي علوم و فناوري نانو

5th International Congress on Nanoscinecne and Nanotechnology (ICNN 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

سنتز نانوذرات سلنيد روي با روش جديد تابش امواج مايكروويو و بررسي خواص اپتيكي

Investigation of the optical properties of ZnSe nanocrystals (NCs) synthesized withmicrowave irradiation

نویسندگان: عليرضا خضري پور, مهدي ملايي, مسعود كريمي پور, محمود صمدپور

, , , Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران

Annual Physics Conference of Iran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي مزايا و چالش ها

نویسندگان: محمود صمدپور, پريسا پرند

Mahmoud Samadpour,

عنوان همایش: سلولهاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 92)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

افزايش بازدهي سلول خورشيدي فوتوالكتروشيميايي مبتني بر نقاط كوانتومي با استفاده از صفحات گرافن

نویسندگان: فرزانه السادات قريشي, وحيد احمدي, محمود صمدپور

farzane sadat ghoreishi, , Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: سلولهاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 92)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

ساخت و مشخصه يابي الكترود گرافن به عنوان كاتد در سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي cds

نویسندگان: محمود صمدپور, علي اسفنديار

Mahmoud Samadpour,

عنوان همایش: سلولهاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 92)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

بررسي اثر ساختار و سطح موثر آند در خواص فتوولتائيك سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

نویسندگان: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

عنوان همایش: سلولهاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 92)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

ساخت و مشخصه يابي سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي با بازدهي بالا

نویسندگان: محمود صمدپور, مهدي ملايي

Mahmoud Samadpour,

عنوان همایش: سومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست

3rd National Conference of Fuel Energy and Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۶

بررسي اثر الاييدن نقاط كوانتومي cds بر روي بازدهي سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

نویسندگان: سميرا غياثوند قيصري, محمود صمدپور, پگاه شفق, قاسم رضانژاد بردجي

, Mahmoud Samadpour, ,

عنوان همایش: اولين همايش ملي و كارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو

1st National Congress and Workshop on Nanoscience and Nanotechnology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱

ساخت سلولهاي خورشيدي نانوساختار حساس شده با نقاط كوانتومي cds و cdse

نویسندگان: پگاه شفق, محمود صمدپور, سميرا غياثوند قيصري, قاسم رضانژاد بردجي

, Mahmoud Samadpour, ,

عنوان همایش: اولين همايش ملي علوم و فناوري نانو