بررسي روش هاي ساخت و كاربردنقاط كوانتومي پروسكايتي

نام اساتید: محمود صمدپور
Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : سعيده حيدريان

طراحي و بهينه سازي سلول هاي خورشيدي با استفاده ا زيار گيري ماشيني

نام اساتید: محمود صمدپور
Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : توميك بندري