تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

بهينه سازي مواد پليمري خودترميم شونده براي آندهاي منتني بر سيليكون در باتري هاي ليتيوم يوني به كمك يادگيري ماشين

نام اساتید: محمود صمدپور, مهدي مشكوري, سجاد قرقاني, مهدي رادين
Mahmoud Samadpour, Mehdi Mashkori, , Mehdi Radin
نام دانشجو : مهتا مؤذن زاده

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

گذار روانه شدن سيال در محيط هاي همبسته ي مقياس -ناوردا

نام اساتید: حسين حمزه پور, محمود صمدپور, رضا افضل زاده, سيدفرهاد مسعودي, مهدي رادين
Hossein Hamzehpour, Mahmoud Samadpour, Reza Afzalzadeh, Seyed Farhad Masoudi, Mehdi Radin
نام دانشجو : ندا ولي زاده گندشمين

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

بررسي اثر پوششهاي آبگريز نانو ذارات سيليكا بر بهبود خواص عايقي مقره هاي پرسلاني

نام اساتید: محمود صمدپور, حسين حمزه پور, حسين حمزه پور, مرتضي نطاق نجفي
Mahmoud Samadpour, Hossein Hamzehpour, Hossein Hamzehpour,
نام دانشجو : سعيد سليمي قاطرگتورن

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

بهينه سازي لايه سدي به منظور كاهش بازتركيب الكترون در سلولهاي خورشيدي نقاط كوانتمي

نام اساتید: محمود صمدپور, فاطمه رضايي, فاطمه رضايي, فريبا تاج آبادي
Mahmoud Samadpour, Fatemeh Rezaei, Fatemeh Rezaei,
نام دانشجو : سينا صداقت

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

ساخت نانو ذرات سيليكا به منظور بهبود خواص اپتوالكترونيكي سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

نام اساتید: محمود صمدپور, فاطمه رضايي, فاطمه رضايي
Mahmoud Samadpour, Fatemeh Rezaei, Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : ضحي شرافتي طبرستاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

بررسي اثر افزودن ناخالصي كبالت به نانو ذرات نيمه هادي سرب سولفيد بر فرايند انتقال بار در سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

نام اساتید: محمود صمدپور, فاطمه رضايي, فاطمه رضايي, هادي پرستار شهري
Mahmoud Samadpour, Fatemeh Rezaei, Fatemeh Rezaei,
نام دانشجو : اميرمهدي باستانفر

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

افزايش سرعت انتقال حاملين بار و بازدهي در سلولهاي خورشيدي نانو ساختار با استفاده از صفحات گرافن

نام اساتید: محمود صمدپور, رضا افضل زاده, رضا افضل زاده
Mahmoud Samadpour, Reza Afzalzadeh, Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : آذر پيش دار

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

ساخت و مشخصه يابي سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي كادميم سولفيد با استفاده از كاتد گرافن

نام اساتید: محمود صمدپور, رضا افضل زاده, رضا افضل زاده
Mahmoud Samadpour, Reza Afzalzadeh, Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : شقايق عرب زاده

تاریخ:

ساخت آشكارسازهاي نوري بر پايه نانو ساختارهاي پروسكايتي

نام اساتید: محمود صمدپور
Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : دريا خرم

تاریخ:

پايداري سلولهاي خورشيدي پروسكايتي با استفاده از پوششهاي پليمري سيليكني

نام اساتید: محمود صمدپور
Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : ارزو گل چيني

تاریخ:

بررسي خواص الكتروني ساختارهاي نانو متري سولفيد موليبدن به منظور كاربرد در سلولهاي خورشيدي نسل سوم

نام اساتید: حسين حمزه پور, محمود صمدپور
Hossein Hamzehpour, Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : سيدسجاد راسخ

تاریخ:

ساخت آشكارسازهاي نوري با استفاده از پيوند ناهمگون لايه نانومتري اكسيد نيكل و جاذب نوري پروسكايتي

نام اساتید: محمود صمدپور
Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : اتنا محمدنژاد

تاریخ:

ساخت الكترودهاي كربني نانو ساختار به منظور افزايش پايداري سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي كادميم سلنايد

نام اساتید: محمود صمدپور
Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : بهمن كرمانشاهي

تاریخ:

اپتيك و ليزر

نام اساتید: محمود صمدپور
Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : حامد نصيري زاده

تاریخ:

بررسي اثر نانو ذرات سيليكون اكسيد بر خواص استحكام فيزيكي و آب گريزي لاستيكهاي عايق سيليكوني

نام اساتید: محمود صمدپور
Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : زهرا كفش كنان

تاریخ:

بررسي پارامترهاي موثر بر پايداري لايه هاي پروسكايت دو بعدي به منظور افزايش طول عمر سلول هاي خورشيدي پروسكايتي با استفاده از يادگيري ماشين

نام اساتید: محمود صمدپور
Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : عليرضا فتحي بيرقوندي