سال: ۱۳۹۹

دستيابي به دانش فني ساخت نانو RTV فوق آبگريز بر روي مقره هاي سراميكي

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۶

نظارت علمي بر اجراي طرح پژوهشي «ساخت سلول هاي خورشيدي نقاط كوانتومي سولفيد نقره با جذب طيف نزديك مادون قرمز»

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۶

طراحي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي با استفاده از صفحه جاذب دوبعدي گرافن اكسيد به منظور كاهش اتلاف انرژي گرمايي در آب شيرين كن‌هاي معمولي در كشور

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۵

توسعه فيلترهاي ويژه با استفاده از مواد نانو جهت استفاده در انواع ماسكها جهت مقابله با آلودگي درمواقع بحران

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۵

دست يابي به دانش فني ساخت پوشش هاي نانومتري به منظور افزايش پايداري يراق آلات خطوط توزيع و انتقال برق

Developing nanostructured coatings for stability improvement of electrical power transmission/distribution system

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۴

تدوين دانش فني ساخت جاذبه هاي تجاري بر پايه گرافن جهت حدف آلاينده هاي نفتي و زيست محيطي

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۴

بررسي وضعيت و روند خوردگي در لوله هاي آب صنعتي بدنه سازي 5 و ارائه راهكار مناسب براي افزايش طول عمر مفيد شبكه لوله كشي موجود

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۴

دست يابي به دانش فني ساخت نمونه اوليه تجهيزات الكترونيكي مورد نياز در سامانه هاي فتوولتائيك مستقل و متصل به شبكه

Developing the knowledge of manufacturing prototype electronic equipments for independent and grid connected photovoltaic systems

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۴

ساخت نانوكامپوزيتهاي گرافن، تيتانيا به منظور تهيه آند در سلولهاي خورشيدي

Graphene/Titania nanocomposites for solar cells' photoanodes

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۳

ساخت سلول هاي خورشيدي به منظور تامين منبع انرژي ماهواره هاي مدار بالا

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۳

ساخت سلولهاي خورشيدي نانوساختار

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۳

تدوين دانش فني ساخت جاذبه هاي تجاري بر پايه گرافن جهت حذف آلاينده هاي نفتي و زيست

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۲

ساخت سلول هاي خورشيدي نانوساختار بر روي تك الكترود شيشه شفاف رسانا روشي نوين جهت كاهش قابل توجه هزينه ساخت سلول ها

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour

سال: ۱۳۹۲

سلولهاي خورشيدي نانوساختار با استفاده از نقاط كوانتومي

Nanostructured solar cells based on quantum dots

همکاران: محمود صمدپور

Mahmoud Samadpour