سال: ۱۳۹۲

كدهاي كنترل و تصحيح خطا در سامانه هاي مخابراتي

نویسندگان: محمود احمديان عطاري
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۵۶۹