مشخصات فردی

نام: محمود

نام خانوادگی: احمدیان عطاری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m_ahmadian@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahmoudAhmadianAttari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مخابرات سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق