از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي شناسه و رمز

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ تا تاریخ :

نماينده هيئت اجرايي جذب در دانشكده هاي مهندسي برق و كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ تا تاریخ :

سرپرست مركز ارتقاي فرآيند ياددهي - يادگيري

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه اموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

سردبير و عضو هيات تحريريه نشريه كد ، رمز و امنيت سايبري

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

سردبير نشريه علمي پژوهشي كد رمز و امنيت سايبري مشتكر با انجمن رمز ايران

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تا تاریخ :

عضو كارگروه ارتقاء در توسعه ي آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

عضو هيات نظارت بر عملكرد هيات مميزه موسسات

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تا تاریخ :

عضو شوراي رفاهي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تا تاریخ :

عضويت دركارگروه راهبردي توسعه روابط بين المللي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ تا تاریخ :

عضويت دركارگروه اخلاق حرفه اي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تا تاریخ :

عضو ستاد امور دانشجويان شاهدوايثارگر

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ تا تاریخ :

عضويت حقوقي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

عضويت درهيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضويت در فصلنامه صنايع الكترونيك

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵

انجمن رمز ايران

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نشريه علمي ترويجي منادي

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

عضويت در شوراي نظارت وارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه