تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

امنيت داده در رايانش ابري

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف, علي خادم, عبدالرسول قاسمي, بهاره اخباري, ترانه اقليدس, محمود سلماسي زاده
Mahmoud Ahmadian Attari, , Ali Khadem, Abdorasoul Ghasemi, Bahareh Akhbari, ,
نام دانشجو : ريحانه رباني نژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

آشكارسازي نيمه كور اطلاعات كدگذار كانال

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري, بهاره اخباري, رضا اسودي
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari,
نام دانشجو : مسعود رضائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

طراحي كد مبتني بر گراف براي مساله CEO باينري

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, رضا اسودي, بهاره اخباري, كمال محامد پور, محمدرضا عارف, حميد بهروزي, حسين حسيني نژادمحبتي
Mahmoud Ahmadian Attari, Reza Asvadi, Bahareh Akhbari, Kamal Mohamedpour, , , Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : مهدي نان گير

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

امنيت لايه فيزيكي شبكه هاي مشاركتي با در نظر گرفتن تخمين نادقيق كانال

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, بهاره اخباري, عباس محمدي, پاييز عزمي, علي خادم
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Bahareh Akhbari, , , Ali Khadem
نام دانشجو : محمد امين ملكي صدر

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

تخصيص بهينه مقاوم منابع در مسئله امنيت لايه فيزيكي با انتقال هم زمان انرژي و سيگنال اطلاعات

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري, بهاره اخباري, سيدعلي قريشي
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari,
نام دانشجو : پرستو اتابكي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

امنيت لايه فيزيكي با وجود شنودگر در شبكه هاي مبتني بر رله Mimo

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, سيدعلي قرشي
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : راحله مروي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

شبيه سازي و مقايسه عملكرد حمله مبتني بر مشبكه به برخي الگوريتم هاي رمز كليد عمومي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, شهرام خزايي, بهاره اخباري, بهاره اخباري, فرخ لقا معظمي
Mahmoud Ahmadian Attari, Shahram Khazaee, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari,
نام دانشجو : ميثم جمشيدي سيكه وندي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

استفاده از رمزهاي سبك متقارن در پروتكل 6low Pan براي امنيت اينترنت اشيا

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري, بهاره اخباري, نصور باقري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari,
نام دانشجو : فاطمه عبدالحسيني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

طراحي و تحليل يك سيستم رمزنگاري مبتني بر كد

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف, حسن حقيقي, سعدان زكائي, مسعود علي اكبرگلكار
Mahmoud Ahmadian Attari, , Hassan Haghighi, Saedan Zokaei, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : معصومه كوچك شوشتري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

شبيه سازي گيرنده مبتني بر سنجش فشرده با استفاده از كد بردار كدهاي LDPC

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : سارا خسروي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

بهينه سازي كدهاي فواره اي براي كانال هاي پاك شونده

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, حسن توكلي, بهاره اخباري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Hasan Tavakoli, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : فرهاد ابراهيم زاده گنبدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

تخصيص منابع در شبكه هاي راديو شناختي مبتني بر اجاره ي طيفي با هدف بهبود نرخ

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Ali Habibi Bastami, Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : مهري مهرنيا

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

شبيه سازي آشكارسازي اهداف متحرك با ايتفاده از شبكه ي حسگر بي سيم مبتني برتئوري سنجش فشرده

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Mahmoud Ahmadian Attari, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : سيما عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

شبيه سازي و تحليل حملات بر روي بخش خانگي شبكه ي BPLCو ارائه ي پيشنهاد براي پيشگيري و كاهش اثرات آن

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, حسين دلربايي قوچان عقيق, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي
Mahmoud Ahmadian Attari, , Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : امين داننده حصار

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بهبود الگوريتم تحليل تمايز غير پارامتري وزني افزايشي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : ميثم حسنعلي زاده كلاگري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

بهبود عملكرد الگوريتم هاي مديريت كليد در شبكه هاي حسگر

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف, مهرداد اردبيلي پور, سعدان زكائي, علي جباري
Mahmoud Ahmadian Attari, , Mehrdad Ardebilipour, Saedan Zokaei, Ali Jabbari
نام دانشجو : محمد اهدائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

تحليل و شبيه سازي عملكرد(احتمال قطع و احتمال خطا و نرخ قابل حصول) كاربران ثانويه در شبكه راديو شناختگر مبتني بر شبكه رله مشاركتي دوطرفه

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : سعيد وحيديان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

طراحي و تحليل كدبردار كدهاي شبه دوري با ماتريس بررسي درستي كم چگال(LDPC) با پيچيدگي كم

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : سمانه محمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

بررسي و تحليل تاثير تداخل در شبكه ي رله دو طرفه

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : سجاد حاتم نيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۹

طراحي آشكارساز بهينه مقاوم در تكنيك هاي نشانه گذاري ديجيتال

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Mahmoud Ahmadian Attari, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : مهدي ربي زاده جهرمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱

تحليل و توسعه طرح هاي بهينه و ريز بهينه براي شكل دهي پرتو با استفاده از رله چند ورودي چند خروجي در شبكه راديو شناختگر

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, عبدالرسول قاسمي, كمال محامد پور, كمال محامد پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Abdorasoul Ghasemi, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : سجاد مهريزي رحمت آبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۴

شبيه سازي و شكل دهي مقاوم پرتو در شبكه هاي توزيع شده مبتني بر رله

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محمدامين ملكي صدر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

انتخاب رله ي مناسب براي بهبود احتمال خطاي سمبل در شبكه هاي مخابرات مشاركتي مبتني بر ايده ي كدگذاري شبكه ي آنالوگ

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, عبدالرسول قاسمي, بهاره اخباري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Abdorasoul Ghasemi, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : نسرين رزمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۰

سنجش طيف مشاركتي در شبكه هاي راديوي شناختگر

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, سهيل سالاري, كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, شكرالله شكري كجوري
Mahmoud Ahmadian Attari, Soheyl Salari, Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : نيما رئيسي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

محاسبه كرانهاي ظرفيت هماهنگي شبكه هاي اطلاعاتي به كمك توليد متغيرهاي تصادفي وابسته

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : محمد ياعلي جهرمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

سنجش طيف مشاركتي به وسيله ي آشكارساز انرژي بهبوديافته در شبكه ي راديو شناختي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : حميد حسني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

بررسي، شبيه سازي و بهبود قابليت اعتماد پخش پپام هاي ايمني در شبكه هاي خودرويي بي سيم چند راهه

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mahmoud Ahmadian Attari, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : نيلوفر طورچي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹

طراحي كدينگ و مدولاسيون مناسب براي كانالهاي رله با استفاده از كدهاي LDPC

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : حسين محسنيان كوچكسرائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

كدگذاري منابع وابسته با كمك اطلاعات جانبي جهت ارسال بر روي شبكه هاي اطلاعاتي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : محمد نصيرائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

استفاده از روشهاي بهينه سازي بمنظور بهبود طراحي و تحليل كدهاي LDPC

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, محمدرضا پيغامي, علي رضا فاتحي, مهرداد اردبيلي پور, اصغر اكبري ازيراني
Mahmoud Ahmadian Attari, Mohammad Reza Peyghami, Alireza Fatehi, Mehrdad Ardebilipour, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : حسن توكلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۲

بهينه سازي احتمال آشكار سازي در سنجش مشاركتي طيف براي شبكه هاي راديوي شناختي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, سهيل سالاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Soheyl Salari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : وحيد جمالي كوشكقاضي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

حذف نويز صوتي داخل كابين يك خودرو با استفاده از فيلترينگ تطبيقي چند بانده

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Mahmoud Ahmadian Attari, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : محمد ربيعي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

سنجش طيف به صورت باند پهن در شبكه هاي راديو شناختگر به روش آشكارسازي انرژي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : يعثوب اقبالي يل دگرماني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي كران هاي بالا و پايين ظرفيت امن در مدل هاي كليد توافقي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : حسن زيوري فرد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي و تحليل كدهاي LDPC مبتني بر فرابري گراف براي كانالهاي بي سيم

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, كمال محامد پور, علي رضا مقدم فر, علي خاكي صديق
Mahmoud Ahmadian Attari, Kamal Mohamedpour, Alireza Moghaddamfar, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : رضا اسودي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تحليل نقش فيدبك بر نرخ هاي قابل حصول در شبكه هاي رله

نام اساتید: محمدرضا عارف, محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
, Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محمدعلي طبي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

الگوريتمي جديد در تخمين كانال و تاخير فركانس حامل در شبكه هاي بي سيم رله

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, سهيل سالاري, كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Soheyl Salari, Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : بهنام زاهدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳

ً طراحي ، تحليل و شبيه سازي الگوريتم شناسايي كدهاي LDPC با خواص جبري

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : ياسر كريميان

تاریخ:

همزمان سازي فركانس سيستمها...

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : محمدحسين اكبري

تاریخ:

بهينه سازي امنيت فضاي تبادل اطلاعات...

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : رجا فولادي

تاریخ:

آرايه يك روش نهان نگاري...

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : مهرام بادامچي

تاریخ:

سيستمهاي رمزنگاري ا-اي -اس ...

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : حسن توكلي

تاریخ:

كاهش نسبت پيك توان..

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : نيما رييسي

تاریخ:

كدهاي ال-دي-پي-سي و پارامترهاي موثر...

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : اميرحسين هراتي نژادتربتي

تاریخ:

شبيه سازي رمز شكن ..

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : محمدهادي خرمي

تاریخ:

بررسي اثر تاخير و انرژي در شبكه .....

نام اساتید: محمدرضا عارف, محمود احمديان عطاري
, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : امير سليمي

تاریخ:

بهره وري از شبكه با استفاده از روش نت ورك كدينگ

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف
Mahmoud Ahmadian Attari,
نام دانشجو : محمد رضاقلي پورديزجي

تاریخ:

همزمان سازي براي سيستمهاي كدشده...

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : سهيل سالاري

تاریخ:

تحليل سيستم هاي رمزنگاري كليد همگاني مبتني بر تءوري كدينگ و ارائه روشهايي براي بهبود عملكرد آنها

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : سارا قدس

تاریخ:

بررسي و تحليل كاربرد كدهاي LDPC ) Low Density Parity Check Codes ) در سيستم رمزنگاري McEliece

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : معصومه كوچك شوشتري

تاریخ:

كدبرداري كدهاي بلوكي با كمك شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : عليرضا كرمي

تاریخ:

بررسي و مقايسه عملكرد روشهاي كدگذاري منابع ......

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف
Mahmoud Ahmadian Attari,
نام دانشجو : محمد چيني فروشان

تاریخ:

بررسي و شبيه سازي تكنيك مدولاسيون و كدينگ تطبيقي (ACM) در سيستم هاي مخابرات بي سيم

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, سهيل سالاري
Mahmoud Ahmadian Attari, Soheyl Salari
نام دانشجو : فاطمه نظري

تاریخ:

تخمين كور كانال با استفاده از پري كدينگ خطي متناوب در سيستم هاي مبتني بر OFDM

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, سهيل سالاري
Mahmoud Ahmadian Attari, Soheyl Salari
نام دانشجو : سميرا قدردان

تاریخ:

تحليل و مقابله با حملات سخت افزاري با ماژول هاي رمزنگاري

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, حسين شمسي
Mahmoud Ahmadian Attari, Hossein Shamsi
نام دانشجو : مهدي معصومي كيوي

تاریخ:

بهره گيري از الگوريتم هاي هوشمند در راهبرهاي تطبيقي كدينگ و مدولاسيون (ACM) مبتني بر استاندارد DVBS2-RS

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, سهيل سالاري
Mahmoud Ahmadian Attari, Soheyl Salari
نام دانشجو : محمدحسين مددي

تاریخ:

تاثير شناخت طيف Spectrum Sensing بر ظرفيت شبكه ي مخابراتي مبتني بر شناخت

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, سهيل سالاري
Mahmoud Ahmadian Attari, Soheyl Salari
نام دانشجو : شهرام كرمي

تاریخ:

تخمين كانال و آشكارسازي داده در شبكه هاي رله با استفاده از مدلهاي گرافيكي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : عباس كوهيان محمدابادي

تاریخ:

امنيت در شبكه هاي راديو شناختي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف
Mahmoud Ahmadian Attari,
نام دانشجو : زينب سلامي نسب

تاریخ:

مينيمم كردن تداخل كاربران ثانويه در كاربر اوليه تحت شرايط رسيدن كاربران ثانويه به نقطه تعادل نش

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : محمدرضا جعفري

تاریخ:

پوشاندن خطاي تصاوير ويدئويي با استفاده از شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : حسين نوروزي

تاریخ:

امنيت لايه فيزيكي با استفاده از رله دوطرفه و با حضور شنودگر فعال دوطرفه

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, محمدامين ملكي صدر
Mahmoud Ahmadian Attari, Mohammadamin Malekisadr
نام دانشجو : علي قدرتي

تاریخ:

شناسايي كور و نيمه كور مشخصات كدگذر كانال با فرض استفاده از كد كانولوشني

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : حامد طاهري

تاریخ:

دستيابي به يك نرخ جديد نزديك به ظرفيت براي كانال هاي شنود پخشي به كمك كدهاي قطبي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : علي اروجي