پياده سازي كدگذار-كدبردار

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : ليلا روحي صفت

يك پارچه نمودن كدينگ كانال و كدينگ منبع joint source tchannel coding

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مريم اميرمزلقاني, رضا اسودي
Mahmoud Ahmadian Attari, Maryam Amir Mazlaghani, Reza Asvadi
نام دانشجو : ميلاد رفيعي وحيد

نقش اطلاعات جانبي در نرخ امن شبكه هاي مخابراتي از ديدگاه تئوري اطلاعات

نام اساتید: محمدرضا عارف, محمود احمديان عطاري, رضا اسودي, مريم اميرمزلقاني
, Mahmoud Ahmadian Attari, Reza Asvadi, Maryam Amir Mazlaghani
نام دانشجو : اردلان ميرشاني

بررسي و شبيه سازي اثر كدينگ كانال در بهبود عملكرد سيستم OFDM در كانال فيدينگ

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, سيدآرش احمدي, رضا اسودي
Mahmoud Ahmadian Attari, Seyed Arash Ahmadi, Reza Asvadi
نام دانشجو : محمد احمدي

شبيه سازي سيستم رمزنگاري GPRS

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, داود ميرزاحسيني, مريم اميرمزلقاني
Mahmoud Ahmadian Attari, Davood Mirzahosieni, Maryam Amir Mazlaghani
نام دانشجو : عباس دهقاني فيروزآبادي

بررسي و شبيه سازي گيرنده پنجه اي براي كانال فيدينگ چند مسيره و مدولاسيون DPSK

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, سيدآرش احمدي
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : فواد مسيح پور

پياده سازي الگوريتم رمز Grain روي برد FPGA

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, حسين حسيني نژادمحبتي, مريم اميرمزلقاني
Mahmoud Ahmadian Attari, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Maryam Amir Mazlaghani
نام دانشجو : سهيل محمدي

بررسي مدل هاي دستيابي به طيف در شبكه هاي راديو شناختي و شبيه سازي مدل interweave و underlay

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, علي خالقي
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Ali Khaleghi
نام دانشجو : ميناسادات نقوي

پياده سازي الگوريتم رمز دنباله اي Trivium روي FPGA

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, حسين حسيني نژادمحبتي, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : حسين اسمعيلي

مقايسه الگوريتم هاي كدبرداري بلوكي از لحاظ سرعت وعملكرد

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : مجتبي قرمزچشمه

طراحي و ساخت مدولاتور ودمدولاتور GMSK

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهدي احسانيان مفرد
Mahmoud Ahmadian Attari, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : حامد باقري

شبيه سازي ومقايسه پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : زكيه مرادي مزرعه نو

تحليل و شبيه سازي شكل دهي پرتو در شبكه هاي چندگانه انتها به انتها مبني بر رله

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محمدجواد سالاري صديق

پياده سازي الگوريتم رمزنگاري كليد عمومي مك اليس روي FPGA

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, حسين حسيني نژادمحبتي
Mahmoud Ahmadian Attari, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : ساجده نوري

شبيه سازي ومقايسه پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم 1

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : زكيه مرادي مزرعه نو

پياده سازي رمزنگار و رمزگشاي دو الگوريتم رمز سبك(KATAN_64,PRESENT) روي بستر FPGA و مقايسه آن دو

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : آرمان شادبخش

كدبرداري كدهاي LDPC براساس شبكه عصبي و مقايسه كاركرد آن از لحاظ پيچيدگي با روش هاي موجود

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : سيدفرهاد ميركريمي

شبيه سازي الگوريتم كدبرداري كروي (Sphere Decoding)

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, حسن خدائي مهر
Mahmoud Ahmadian Attari, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : سينا عباسي

به كارگيري نظريه بازي به منظور مسيريابي بهينه در شبكه هاي خودرويي

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : اميرحسين آذربهرام

شبيه سازي روشهاي عددي معادله غيرخطي فيبر نوري (Schrodinger Equation) و بررسي پالس هاي soliton در فيبر نوري

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, لطف اله بيگي
Mahmoud Ahmadian Attari, Lotfolah Beigi
نام دانشجو : آرش ربيع پور

شبيه سازي رمزنگار و رمزگشاي مبتني بر آشوب

نام اساتید: محمود احمديان عطاري
Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : محمدمهدي نظري