از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ تا تاریخ :

مدير امور همكاري هاي علمي بين الملل دانشكده مهندسي هوافضا

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

عضو هيات امنا پژوهشگاه فضايي ايران