از تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ تا تاریخ :

رئيس مركز رشد دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تا تاریخ :

معاون پژوهشي وفناوري دانشكده مهندسي هوافضا

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ تا تاریخ :

مدير امور همكاري هاي علمي بين الملل دانشكده مهندسي هوافضا