سال: ۱۴۰۱

پژوهش و تحقيق در طراحي ماموريت بهره برداري از منابع ماه

همکاران: مهدي جعفري ندوشن

Mahdi Jafari Nadoushan