تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

تعيين مدار كمان كوتاه ماهواره به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي

Short arc satellite orbit determination using artificial neural networks

نام اساتید: مهدی جعفری ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : اميرحسين حاجي شيخي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

تحليل حركت مداري و وضعي كوپل شده فضا پيما حول سيارك

Orbit-attitude coupled motion analysis of a spacecraft around an asteroid

نام اساتید: مهدي جعفري ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : مهرناز فراهاني

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مدلسازي فني، اقتصادي و حقوقي بهره برداري از منابع معدني سيارك هاي نزديك زمين

Technical, economic, and legal modeling of exploitation of mineral resources of near-Earth asteroids

نام اساتید: مهدي جعفري ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : ابراهيم اميري

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

بررسي اثر مكانيزم كوزاي –ليدوو بر روي حركت فضاپيما در سيستم هاي سياركي

Investigation of the effect of Kozai-Lidov mechanism on spacecraft motion in asteroid systems

نام اساتید: مهدي جعفري ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : پرستو صابونچي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

كنترل فضا پيما حول يك سيارك با در نظر گرفتن اثرات فشار تشعشع خورشيدي

Control of spacecraft motion around an asteroid considering solar radiation pressure effects

نام اساتید: مهدی جعفری ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : كوثر آرام خواه

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

شبيه ساز زير سيستم C&DH ماهواره

نام اساتید: مهدی جعفری ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : نيلوفر حسيني

تاریخ:

كنترل رفتار وضعي آشوبناك در فضاپيما با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: مهدي جعفري ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : حميده شفيعي علويجه

تاریخ:

كنترل فضاپيماي كمنددار در نقطه لاگرانژي سيستم مريخ- فوبوس

نام اساتید: مهدي جعفري ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : فاطمه يوسف پور

تاریخ:

دفاع سياره اي به وسيله كنترل خودگردان با استفاده از آموزش بر خط شبكه هاي عصبي مصنوعي براي انحراف سيارك هاي خطرناك

نام اساتید: مهدي جعفري ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : علي مرادي فعلي

تحليل رفتار تناوبي ديناميك مداري و وضعي كوپل شده فضا پيما حول سيارك با استفاده از روش تحليلي

Periodic behavior analysis of the spacecraft coupled orbit-attitude dynamics around asteroid using analytical method

نام اساتید: مهدي جعفري ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : رضا سمرقندي مطلق