تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

كنترل فضا پيما حول يك سيارك با در نظر گرفتن اثرات فشار تشعشع خورشيدي

Control of Spacecraft Motion around an Asteroid Considering Solar Radiation Pressure Effects

نام اساتید: مهدی جعفری ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : كوثر آرام خواه

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

شبيه ساز زير سيستم C&DH ماهواره

نام اساتید: مهدی جعفری ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : نيلوفر حسيني

تاریخ:

بررسي اثر مكانيزم كوزاي –ليدوو بر روي حركت فضاپيما در سيستم هاي سياركي

نام اساتید: مهدي جعفري ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : پرستو صابونچي

مدلسازي فني، اقتصادي و حقوقي بهره برداري از منابع معدني سيارك هاي نزديك زمين

Technical, economic, and legal modeling of exploitation of mineral resources of near-Earth asteroids

نام اساتید: مهدي جعفري ندوشن
Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : ابراهيم اميري