محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

ارزيابي چيدمان عملگرهاي رانشي فضاپيما بر مبناي توانايي كنترلي

نویسندگان: مازيار شفائي روشني, مهدي جعفري ندوشن, مهدي قبادي

Maziyar Shafaee Roshani, Mahdi Jafari Nadoushan, Mahdi Ghobadi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي انجمن پيشرانش هوافضاي ايران

4th National conference of Iranian society of Aerospace propulsion