از تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

دبير دومين همايش ملي حقوق ساخت

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ تا تاریخ :

دبير اولين كنفرانس ملي حقوق ساخت