ارائه پيشنهاد هايي براي كاهش الودگي صوتي عايق صوتي براي دستگاه هاي عمراني در محيط هاي شهري

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي
Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : علي تاجيك