مشخصات فردی

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: عباسیان جهرمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: habasian@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۹۳۸۸۹۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HamidrezaAbbasianjahromi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران-مدیریت ساخت

گرایش: مدیریت ساخت

واحد سازمانی: مهندسی عمران