محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

ارائه ي مدلي مفهومي برمبناي الگوي OGP جهت استقرار همزمان HSE-MS و IMS در پروژه هاي ساختماني بلندمرتبه

Presenting an conceptual model based n OGP to implement HSE-MS and IMS in highrise building

نویسندگان: حامد اخوان پور, مهدي روانشادنيا, حميدرضا عباسيان جهرمي

hamed akhavanpour, mahdi ravanshadnia, Hamidreza Abbasianjahromi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مهندسي سازه و مديريت ساخت

3rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management (secm2019)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

استفاده از پوشيدني هاي هوشمند به منظور ارتقاي ايمني سايت هاي ساخت و ساز

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, فرهود كلاهدوزي پور

Hamidreza Abbasianjahromi, farhood kolahdouzi pour

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت

3rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management (secm2019)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

ارزيابي و رتبه بندي ريسك هاي ايمني عمليات اجرايي پروژه هاي نفت و گاز جهت ارتقاء مديريت HSE با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره VIKOR

evaluating and ranking of safety risks in oil and gas projects to improve HSE management by applying VIKOR

نویسندگان: مهدي روانشادنيا, حميدرضا عباسيان جهرمي, احمد اميرخليلي

MAHDI RAVANSHADNIA, Hamidreza Abbasianjahromi, AHMAD AMIRKHALILI

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

6th National Conference on Applied Research in civil Engineering Architecture and urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

بررسي مدل پيشنهادي به منظور ارزيابي ادعا در پروژه هاي عمراني جهت تصميم گيري براي شركت در مناقصات

Proposing a model for claim evaluation in construction projects for bid/no-bid decision

نویسندگان: اميراشكان علي بيك, حميدرضا عباسيان جهرمي, مهدي روانشادنيا

amir ashkan alibeik, Hamidreza Abbasianjahromi, mahdi ravanshadnia

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

6th National Conference on Applied Research in civil Engineering Architecture and urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

توانمندسازي شركت هاي پيمانكاري ساختمان در بكارگيري تفكرسيستمي

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, سينا يوسفي

Hamidreza Abbasianjahromi, sina yousefi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت

second national conference on applicable researches in structural engineering and construction management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

شناسايي و ارزيابي سطح ريسك قراردادهاي سرجمع و ارائه راهكارهايي جهت كاهش ريسك

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, سينا يوسفي

Hamidreza Abbasianjahromi, sina yousefi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت

second national conference on applicable researches in structural engineering and construction management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

استراتژي مديريت سبز در پروژه هاي عمراني مبتني بر مديريت ريسك خطرات زيست محيطي

green management strategy in constuction projects based on risk management

نویسندگان: احسان ساده, حميدرضا عباسيان جهرمي, گياهچي سعيد

EHSAN SADEH, Hamidreza Abbasianjahromi, GIAHCHI SAEEDI

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و توسعه شهري

The fourth National conference on Civil engineering Architecture and Urban development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

شناسايي مهمترين عوامل هزينه زا در پروژه هاي شهري مطالعه موردي پروژه آمفي تئاتر باغ ملي شهر قدس

Identifying the most important cost factors in urban projects Ghods amphitheater

نویسندگان: سپيده فلاحت, حميدرضا عباسيان جهرمي, عباس اكبرپور نيك قلب

spideh falahat, Hamidreza Abbasianjahromi, Abbas Akbarpour Nikghalb

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه

13th International project management conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

عنوان بررسي تاثير مديريت ذي نفعان با استفاده از مدل سه شاخگي در پروژه متروي فرودگاه امام خميني (ره) تهران

INVESTIGATING THE EFFECT OF STAKEHOLDERS IN IKIA AIRPORT BY APPLYING THREE-BRANCH MODEL

نویسندگان: عليرضا محمدي, عليرضا لرك, حميدرضا عباسيان جهرمي

ALIREZA MOHAMMADI, ALIREZA LORK, Hamidreza Abbasianjahromi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس مديريت ساخت و پروژه

THE 4TH CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGEMENT

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

كاربرد مديريت ارتباطات و تحليل شبكه اجتماعي در ارتقاي شرايط ايمني پروژه

The application of social network analysis in improving the safety condition of projects

نویسندگان: علي اعتمادي, حميدرضا عباسيان جهرمي, بابك امين نژاد

ali etemadi, Hamidreza Abbasianjahromi, babak aminnejad

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

5th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

شناسايي و اولويت بندي عوامل بحراني تاخير در پروژه هاي راهسازي با استفاده از ماتريس ريسك (مطالعه موردي استان قم)

IDENTIFYING AND PRIORITIZING THE CRITICAL FACTORS OF DELAY IN CONSTRUCTION ROAD PROJECTS BY USING RISK MATRIX

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, اسماعيل نجفعلي, روح الله ابراهيمي

Hamidreza Abbasianjahromi, ESMAEIL NAJAFALI, ROUH ALAH EBRAHIMI

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران معماري و توسعه شهري

THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL ENGINEERING ARCHITECTURE AND URBAN DEVELOPEMENT

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

مدل پيشنهادي قيمت دهي در پروژه هاي EPC صنعت نفت و گاز بخش خشكي در ايران

Proposing a pricing model in EPC projects in Iranian Petrolium industry

نویسندگان: صالح ميرزايي, حميدرضا عباسيان جهرمي

saleh mirzaie, Hamidreza Abbasianjahromi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر

International Conference on Contermporary IRAN On Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

ارايه چهار چوبي جهت ارزيابي مصالح ساختماني از منظر بهينه سازي مصرف انرژي

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, سعيد صالحي نظام آباد

Hamidreza Abbasianjahromi, Saeed Salehi Nezamabad

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

ارائه مدل تعالي جهت پياده سازي مدلسازي اطلاعات ساختمان در فاز طراحي پروژه هاي ساختماني كشور با رويكرد اقتصادي- فني

نویسندگان: مهدي آهنگر, حميدرضا عباسيان جهرمي

Mehdi Ahangar, Hamidreza Abbasianjahromi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت

1st National Conference on Applied Research in Structural Engineering and Construction Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

شناسايي موانع و ارائه راهكار براي پياده سازي مديريت كيفيت جامع TQM در پروژه هاي تونل سازي شهري

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, مجيد سعيدي

Hamidreza Abbasianjahromi, Majid Saeedi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

2nd International Conference in New Research on Civil Archtectural and Urban Management