تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

پياده سازي مديريت ايمني جامع در صنعت ساخت و ساز كشور با استفاده از شناسايي الگوهاي مكر در وقوع حوادث

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي, عليرضا باقري, عليرضا باقري, مهدي توكلان
Hamidreza Abbasianjahromi, Alireza Bagheri, Alireza Bagheri,
نام دانشجو : ندا خداوردي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

پيشنهاد سيستمي مبتني بر اينترنت اشياء به منظور كنترل تجهيزات حفاظت فردي كاركنان در كارگاه هاي عمراني

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي, عليرضا باقري, عليرضا باقري, مهدي توكلان
Hamidreza Abbasianjahromi, Alireza Bagheri, Alireza Bagheri,
نام دانشجو : احسان سهراب قزويني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

ارائه شبكه عصبي مصنوعي اصلاح شده به منظور تشخيص خرابي و پايش سلامت سازه خرپايي سه بعدي

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي, سيدبهرام بهشتي اول, كورش نصراله زاده نشلي, جناب آقاي دكتر حسين رحامي, كورش نصراله زاده نشلي
Hamidreza Abbasianjahromi, Seyed Bahram Beheshti Avval, Korosh Nasrollahzadeh Nashli, , Korosh Nasrollahzadeh Nashli
نام دانشجو : آيدين فيضي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

ارزيابي قابليت اطمينان سازه اي اتصال فلنجي چهارپيچي بدون استفاده از ورق لچكي با استفاده از يك مدل هيبريدي بر پايه محاسبات نرم

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي, كورش نصراله زاده نشلي, جناب آقاي دكتر حسين رحامي
Hamidreza Abbasianjahromi, Korosh Nasrollahzadeh Nashli,
نام دانشجو : سميه شجاعي خواه

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

ارائه مدلي مبتني بر الگورتيم تكاملي جهت بهينه سازي جانمايي ميراگرهاي ويسكوز با رويكرد عدم قطعيت و هزينه

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي, سيدبهرام بهشتي اول, نادر فنائي, جناب آقاي دكتر عبدالرضا سروقد مقدم, نادر فنائي
Hamidreza Abbasianjahromi, Seyed Bahram Beheshti Avval, Nader Fanaei, , Nader Fanaei
نام دانشجو : احسان قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بهينه سازي وزن قاب هاي سه بعدي در ساختمان هاي قاب خمشي با استفاده از محاسبات نرم

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي, سعيد اصيل قره باغي, نادر فنائي, نادر فنائي, مجتبي فرخ
Hamidreza Abbasianjahromi, Saeed Asil Gharebaghi, Nader Fanaei, Nader Fanaei,
نام دانشجو : محمدصادق اسحقي خانقاه

تاریخ:

ارائه مدلي بر پايه شبيه سازي عامل محور به منظور تعيين دوره امتياز در قرار دادهايBOT

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي
Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : سجاد ناصرخاكي

تاریخ:

ارائه مدلي به منظور انتخاب پيمانكاران جزء برمبناي ريسك با رويكرد استدلال مبتني برمورد ( سي بي آر)

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي
Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : محمد شكري

تاریخ:

تدوين الگويي به منظور كاهش در تاخيرات ناشي از پرداخت با استفاده از قراردادهاي هوشمند

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي
Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : سينا علي زاده

تاریخ:

ارائه مدلي به منظور پيش بيني سطح عملكرد ايمني در پروژ هاي صنعت ساخت و ساز ايران

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي
Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : مهدي اقاكريمي

تاریخ:

ارائه مدل پوياي ارزيابي ريسك هاي مالي با استفاده از روش متن كاوي قراردادهاي عمراني

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي
Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : مهدي بخشايش

تاریخ:

ارائه پهنه بندي ايمني ساخت و سازه هاي شهر تهران براساس درك افراد و معيارهاي ايمني

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي
Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : رضا نظرشاهسوني

تاریخ:

ارائه الگوي حوادث در پروژههاي صنعت ساخت و ساز در ايران

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي
Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : سارا موحدي

تاریخ:

ارائه مدلي به منظور مديريت ذينفعان در پروژههاي مشاركت عمومي -خصوصي با استفاده از معيارهاي كليدي موفقيت

نام اساتید: حميدرضا عباسيان جهرمي
Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : اسد برزگرقاضي