از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ تا تاریخ :

عضو شوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي اپتيك