مشخصات فردی

نام: فاطمه

نام خانوادگی: رضایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: fatemehrezaei@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۲۳۰۶۴۴۵۴

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FatemehRezaei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فوتونیک

گرایش: اتمی ملکولی-نجوم

واحد سازمانی: فیزیک