تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

مطالعه برهمكنش دو باريكه نسبيتي ليزر با پلاسماي كم چگال

نام اساتید: فاطمه رضايي, سيدابوالفضل قاسمي, محمد محسن حاتمي, محمد محسن حاتمي, جمال الدين يزدان پناه
Fatemeh Rezaei, Seyedabolfazl Ghasemi, Mohammad Mohsen Hatami, Mohammad Mohsen Hatami,
نام دانشجو : مطهره لواساني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

درمان سرطان سينه به روش فتوديناميكي ليزري با بهره گيري از نانوذرات به عنوان نانو حامل هاي داراي حساس به نور

نام اساتید: فاطمه رضايي, فرنوش عطاري, محمود صمدپور, محمود صمدپور, محمد اسماعيل زيبايي
Fatemeh Rezaei, Farnosh Atari, Mahmoud Samadpour, Mahmoud Samadpour,
نام دانشجو : علي اشكبار

تاریخ:

مطالعه ساخت دستگاه سرعت سنج سيالات به روش ارتعاش سنجي ليزري دوپلري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مجيد كليايي

تاریخ:

مطالعه ساخت دستگاه ارتعاش سنج ليزري دوپلري اسكنري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : سپيده جهان بخشيان

تاریخ:

پردازش سيگنال هاي حاصل شده از دستگاه ارتعاش سنج مبتني بر اثر دوپلر

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مريم چنگائي

تاریخ:

طراحي بورد و كارت پردازش سيگنال ارتعاش سنج ليزري مبتني بر اثر دوپلر LDV

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : رضا پيرداده خاني

تاریخ:

آناليز عملكرد نارسايي هاي اعضاي بيولوژيك با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : پروانه نظري قاسم قشلاقي

تاریخ:

درمان سرطان پوست با استفاده از روش فتوترمال به كمك نانو ذرات

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : نرگس سواعدي

تاریخ:

آزمون غير مخرب قطعات مكانيكي با مكانيزم ارتعاش سنج داپلر ليزر اسكنري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : فرشيد صيدي پور

تاریخ:

بررسي سرعت و فشار جريان خون در رگ ها به كمك روش سرعت سنجي ليزري دوپلري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : زهرا آشنا

تاریخ:

مقايسه اي بين تحولات سرعت انواع نانو سيالات به روش LDA

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مهرنوش تقي زاده

تاریخ:

مطالعه فركانس ارتعاش اجزاي هواپيما به كمك دستگاه ارتعاش سنج ليزري دوپلري اسكنري به منظور تست عملكرد آنها

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : رويا مرادي زهرايي

تاریخ:

شبيه سازي درمان سرطان سينه با استفاده از تكنيك نور گرمايي و با بهره گيري از نانو ذرات

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : هلياسادات كاظمي سيانكي

تاریخ:

مقايسه اي بين كيفيت چرخ دنده هاي خودرو با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج ليزري مبتني بر اثر دوپلر و دستگاه شتاب سنج

نام اساتید: فاطمه رضايي, علي اصغر جعفري
Fatemeh Rezaei, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : زهرا صفدريان

تاریخ:

بررسي كيفيت قطعات كامپوزيتي با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج ليزري مبتني بر اثر دوپلر

نام اساتید: فاطمه رضايي, علي اصغر جعفري
Fatemeh Rezaei, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : كوثر راشدي