سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ایران /

دستگاه اندازه گیری ارتعاشات سازه های عمرانی با دستگاه ارتعاش سنج و سرعت سنج لیزری مبتنی بر اثر دوپلر

همکاران: ونداد صانعی نژاد، پویا گورانی، امیرحسین براتی سده
موضوع :

سال: ۱۳۹۷

دستگاه اندازه گيري ارتعاشات عمراني با دستگاه ارتعاش سنج و سرعت سنج ليزري مبتني بر اثر دوپلر

همکاران: فاطمه رضايي, پويا گوراني, ونداد صانعي نژاد, اميرحسين براتي سده
موضوع : دستگاه اندازه گيري ارتعاشات عمراني با دستگاه ارتعاش سنج و سرعت سنج ليزري مبتني بر اثر دوپلر