مكانيزم اندر كنش ليزر با نانو ذرات

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مريم احمدي بفروئي

بررسي اثر ليزر بر پروسه بازتوليد عصب

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : هاجر ريحاني

تاثير نانو ذرات بر فعال سازي نورون ها به منظور ايجاد پاسخ به ليزر

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : كتايون هاديان رسناني

مطالعه اثر ليزر بر كاركرد عصب بينايي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مرواريد مطلبي عراقي

استفاده از ليزر در باز پروري عصب سياتيك

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : محمدامين كيوان

ساخت دوربين نقشه برداري ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : بهزاد برق گير

شبيه سازي برهم كنش نورگرمايي وفتوديناميكي نور ليزر با نانو ذرات كامپوزيتي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : نيوشا عليزاده ازبري

ساخت دستگاه ارتعاش سنج ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : پويا گوراني

اندازه گيري جابجايي اجساممرتعش با دستگاه ال دي وي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : اميرحسين براتي سده

ساخت و بررسي خواص لايه هاي نازك انتيموني سولفايد(اس بي 2 اس 3 )با استفاده از روش محلولي براي استفاده درسلولهاي خورشيدي لايه نازك

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : صبا ياسائي

بررسي اثر نانو ذرات برروي درمان سرطان پوست با ليزر

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : ساراسادات تقوي

درمان سرطان پوست با تركيب ليزر و التراسوند

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مهدي خلف خان

سنجش ارتعاش صفحه هاي آكوستيكي ادوات موسيقي توسط دستگاه ارتعاش سنج ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : ونداد صانعي نژاد

برآورد ارتعاشات ونواقص پرده گوش انسان با دستگاه ارتعاش سنج ليزري دوپلري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : عليرضا علي پاشايي

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

مطالعه الكترونيك وساخت اجزاي مدار دستگاه ارتعاش سنج ليزري دوپلري مدل سيالي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : كرم محمدپور

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

مطالعه اپتيك دستگاه ارتعاش سنج دوپلري سيالي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : زينب كوه پيمايي اصل

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

بررسي تحولات سرعت جريان خون در رگ با اسنفاده از ارتعاش سنجي ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مهرداد وظيفه خواه هفته

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

كسب اطلاعات مكانيكي از جابجايي فريزهاي تداخلي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : فاطمه عسكري باغمياني

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

شناسايي عناصر سفال هاي خراسان جنوبي با استفاده از تكنيك فرو شكست القاييده ليزري (LIBS)

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : فاطمه مراديان سيس آباد

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

مطالعه نحوه رفتار نانو سيالات آلومينيوم با تكنيك LDA

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : اميرعلي ونكي فراهاني

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

بررسي تغييرات رفتاري نانو سيالات زينك با بهره گيري از روش تغيير شيفت دوپلري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مهراد رحيم كاظمي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

استفاده از نرم افزار لب ويو جهت كنترل موتو دستگاه هاي ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مصطفي لطفي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

تشخيص انواع بيماري هاي عروقي با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج ليزري دوپلري با كمك متد يادگيري ماشين

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مبينا بهمني

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

مطالعه آماري داده هاي حاصل از دستگاه وابيروكارديوگرام

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : محيا جدبابائي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

تحولات نويز اسپكل در سيستم ارتعاش سنج ليزري دوپلري اسكنري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : نازنين نائيني

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

بهره گيري از نرم افزار لب ويو به منظور حذف نويزها در سيستم هاي اپتيكي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : نازنين جاني پورشهرودكلائي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

استفاده از نرم افزار LabView براي حذف نويزهاي اپتيكي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : حديث فكري ستني

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

پردازش سيگنال هاي دريافتي توسط دستگاه ارتعاش سنج ليزري دوپلري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : فاطمه بيك محمدي

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

اثر نويز اسپكل بر روي تحولات زماني دستگاه ارتعاش سنج ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : پرستو قدياني

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

محاسبات كلاسيك نويز اسپكل بر روي اجسام متحرك

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : كيانا كرمي

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

عملكرد سازه هاي عمراني با دستگاه LDV

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : فاطمه مقدم

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

بررسي انواع مكانيزم فيزيك چيدمان هاي ليزر شو در كاربردهاي سرگرمي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : ملينا كاظم زاده

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

آناليز عددي عملكرد ليزر در برخورد با نانو ذرات هيبريدي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : ريحانه حيدري

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

دوزيمتري درمان آرترئز زانو با تابش نور ليزر

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : سميه پاك نيت

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

براورد شرايط بهينه تابش ليزر در درمان ديسكهاي كمر و گردن

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : فرشته شفاعي