مكانيزم اندر كنش ليزر با نانو ذرات

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مريم احمدي بفروئي

بررسي اثر ليزر بر پروسه بازتوليد عصب

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : هاجر ريحاني

تاثير نانو ذرات بر فعال سازي نورون ها به منظور ايجاد پاسخ به ليزر

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : كتايون هاديان رسناني

مطالعه اثر ليزر بر كاركرد عصب بينايي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مرواريد مطلبي عراقي

استفاده از ليزر در باز پروري عصب سياتيك

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : محمدامين كيوان

ساخت دوربين نقشه برداري ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : بهزاد برق گير

شبيه سازي برهم كنش نورگرمايي وفتوديناميكي نور ليزر با نانو ذرات كامپوزيتي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : نيوشا عليزاده ازبري

ساخت دستگاه ارتعاش سنج ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : پويا گوراني

اندازه گيري جابجايي اجساممرتعش با دستگاه ال دي وي

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : اميرحسين براتي سده

ساخت و بررسي خواص لايه هاي نازك انتيموني سولفايد(اس بي 2 اس 3 )با استفاده از روش محلولي براي استفاده درسلولهاي خورشيدي لايه نازك

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : صبا ياسائي

بررسي اثر نانو ذرات برروي درمان سرطان پوست با ليزر

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : ساراسادات تقوي

درمان سرطان پوست با تركيب ليزر و التراسوند

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مهدي خلف خان

سنجش ارتعاش صفحه هاي آكوستيكي ادوات موسيقي توسط دستگاه ارتعاش سنج ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : ونداد صانعي نژاد

برآورد ارتعاشات ونواقص پرده گوش انسان با دستگاه ارتعاش سنج ليزري دوپلري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : عليرضا علي پاشايي