محل برگزاری: دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / Faculty of Computer Engineering, K, N, Toosi University of Technology

تاریخ: نیمسال دوم ۹۸-۹۹

هندسه محاسباتی

Computational Geometry

محل برگزاری: دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / Faculty of Computer Engineering, K, N, Toosi University of Technology

تاریخ: نیمسال دوم ۹۸-۹۹

نظریه و الگوریتم های گراف

Algorithmic Graph Theory

محل برگزاری: دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / Faculty of Computer Engineering, K, N, Toosi University of Technology

تاریخ: نیمسال دوم ۹۸-۹۹

زبان تخصصی کامپیوتر

Technical English for Computer Engineering

محل برگزاری: دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / Faculty of Computer Engineering, K, N, Toosi University of Technology

تاریخ: نیمسال اول ۹۸-۹۹

اصول طراحی کامپایلر

Principles of Compiler Design

محل برگزاری: دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / Faculty of Computer Engineering, K, N, Toosi University of Technology

تاریخ: نیمسال دوم ۹۷-۹۸

سمینار

Seminar

محل برگزاری: دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / Faculty of Computer Engineering, K, N, Toosi University of Technology

تاریخ: نیمسال اول ۹۸-۹۹

الگوریتم های پیشرفته

Advanced Algorithms

زبان تخصصي

مقطع: كارشناسي

اصول طراحي كامپايلر

مقطع: كارشناسي

الگوريتم هاي پيشرفته

مقطع: تحصيلات تكميلي

نظريه و الگوريتم هاي گراف

مقطع: كارشناسي

هندسه محاسباتي

مقطع: تحصيلات تكميلي