شبيه سازي فيزيك سيالات در كامپيوتر گرافيك

نام اساتید: فرناز شيخي
Farnaz Sheikhi
نام دانشجو : كامران اكبر

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

مكان يابي مناسب برج ديدباني با قدرت k براي نگهباني سطوح ناهموار

نام اساتید: فرناز شيخي, سعيد فرضي
Farnaz Sheikhi, Saeed Farzi
نام دانشجو : زهرا لطيفي شال

تاریخ:

طراحي و پياده سازي الگوريتم مرجع براي يافتن جزيره هاي پيشينه

نام اساتید: فرناز شيخي
Farnaz Sheikhi
نام دانشجو : محمدمهدي سوزنده

تاریخ:

بازسازي شكل با استفاده از نقاط نمونه در صفحه

نام اساتید: فرناز شيخي
Farnaz Sheikhi
نام دانشجو : سما حنايي