شبيه سازي فيزيك سيالات در كامپيوتر گرافيك

نام اساتید: فرناز شيخي
Farnaz Sheikhi
نام دانشجو : كامران اكبر

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

مكان يابي مناسب برج ديدباني با قدرت k براي نگهباني سطوح ناهموار

نام اساتید: فرناز شيخي, سعيد فرضي
Farnaz Sheikhi, Saeed Farzi
نام دانشجو : زهرا لطيفي شال

تاریخ:

طراحي و پياده سازي الگوريتم مرجع براي يافتن جزيره هاي پيشينه

نام اساتید: فرناز شيخي
Farnaz Sheikhi
نام دانشجو : محمدمهدي سوزنده

تاریخ:

بازسازي شكل با استفاده از نقاط نمونه در صفحه

نام اساتید: فرناز شيخي
Farnaz Sheikhi
نام دانشجو : سما حنايي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي ثبت فعاليت هاي روزانه بر پايه معماري مايكروسرويس

نام اساتید: فرناز شيخي, محمدهادي علائيان
Farnaz Sheikhi, Mohammadhadi Alaeiyan
نام دانشجو : سينا ذاكر

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

طراحي و پياده سازي سايت نقد كتاب با امكان تعامل كاربران

نام اساتید: فرناز شيخي, سعيد صديقيان كاشي
Farnaz Sheikhi, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : الهه تجلي اردكاني

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

طراحي و پياده سازي سايت آزمون مجازي مدارس

نام اساتید: فرناز شيخي, سعيد فرضي
Farnaz Sheikhi, Saeed Farzi
نام دانشجو : نرگس احمدخاني پرشكوه

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بيماري كوويد 19 در عكسبرداري قفسه سينه با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: فرناز شيخي, سيدحسين خواسته
Farnaz Sheikhi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : علي اكبر تقديري

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني قيمت بيت كوين با استفاده از يادگيري ماشين

نام اساتید: فرناز شيخي, سعيد فرضي
Farnaz Sheikhi, Saeed Farzi
نام دانشجو : سيده سارا فيروزابادي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

طراحي و پياده سازي الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان براي حل مسئله چند ضلعي بندي با مساحت كمينه

نام اساتید: فرناز شيخي, محمدهادي علائيان
Farnaz Sheikhi, Mohammadhadi Alaeiyan
نام دانشجو : ياسمين الوندي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

طراحي و پياده سازي سيستم انتقال سبك تصوير با استفاده از شبكه هاي عصبي پيچشي

نام اساتید: فرناز شيخي, هدي رودكي لواساني
Farnaz Sheikhi, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : ثنا نوري