از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تا تاریخ :

عضويت درشوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر قريشي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي تست هاي غير مخرب

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تا تاریخ :

عضويت دركارگروه راهبردي توسعه روابط بين المللي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عضو شوراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

مجله علمي -ترويجي صوت و ارتعاش

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ تا تاریخ :

مجله نصير

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شاخصه تخصصي ساخت وتوليدنشريه مكانيك و هوا فضا